Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Topplista - Persisk-Svenskt Index

Lista över mest använda ord eller fraser

1201. تو مرد
1202. قربان من
1203. يعني من
1204. نجات دادن
1205. اجازه نميدم
1206. كار كرد
1207. باهات ميام
1208. مرده بود
1209. مثل ما
1210. در ساعت
1211. دو ماه
1212. موفق شدي
1213. اين منم
1214. بعدا ميبينمت
1215. براي شروع
1216. از سال
1217. اهميت داره
1218. اسلحه ها
1219. عصباني هستي
1220. خبر بده
1221. حالا هر
1222. اشتباه ميكني
1223. اي بابا
1224. خب بريم
1225. خیلی شبیه
1226. اون لعنتي
1227. هر بار
1228. رفته بودم
1229. و مردم
1230. ادامه بديد
1231. كي ميدونه
1232. يا اين
1233. صحنه جرم
1234. ميدوني يه
1235. لذت ببر
1236. خيلي دور
1237. در نتيجه
1238. ممكن نيست
1239. مثل اينه
1240. نوبت توئه
1241. ايرادي نداره
1242. عالي ميشه
1243. اره واقعا
1244. خبري نيست
1245. اينجا بوده
1246. اره شايد
1247. بعد تو
1248. تو داشتي
1249. متوجه نيستي
1250. لازم بود
1251. ولي ميدوني
1252. تو خوب
1253. دوستش داري
1254. اما فقط
1255. بلد نيستم
1256. همش همين
1257. فشار بده
1258. نه الان
1259. مادر جنده
1260. حرومزاده ها
1261. اونجا بودي
1262. موضوع اينه
1263. اه من
1264. عالي شد
1265. احمق ها
1266. تا كي
1267. تو اومدي
1268. برم تو
1269. هي يه
1270. باور نميكنم
1271. برادر من
1272. تو مردي
1273. اينو ميدوني
1274. موفق شديم
1275. نه شما
1276. کارت شناسایی
1277. ساكت باش
1278. در خطره
1279. دوست دخترم
1280. نفس عميق
1281. تو نيستي
1282. تو نميخواي
1283. و او
1284. مي ترسي
1285. فقط ما
1286. البته من
1287. نه همه
1288. خب نه
1289. تير خورده
1290. نگاه کردن
1291. بازی کردن
1292. هیئت مدیره
1293. نمي بيني
1294. نفر بعدي
1295. سالش بود
1296. منو ببين
1297. توي مدرسه
1298. بعدش من
1299. نمي فهمي
1300. باشه خوبه
1301. من فهميدم
1302. احساس گناه
1303. دست بده
1304. اينجا هستن
1305. ادامه ميديم
1306. همش رو
1307. اره همينطوره
1308. كمكم كنيد
1309. يه راز
1310. خيلي عجيب
1311. و اينا
1312. غير قانونی
1313. غیر قانونی
1314. هیئت منصفه
1315. شروع كنيد
1316. تو بيمارستان
1317. ها باشه
1318. ممنون بابت
1319. ها اون
1320. ميتونم برم
1321. تو نبود
1322. مرد جوان
1323. عجله كنيد
1324. خوب نبود
1325. روز اول
1326. سر يه
1327. ولي بازم
1328. جناب رئيس
1329. خب اونا
1330. حرف نداره
1331. سوار شو
1332. يه مادر
1333. اوه خب
1334. ما داشتيم
1335. يك دختر
1336. منم ميخوام
1337. بريم اونجا
1338. واسه ما
1339. بهش بده
1340. بزار ببينم
1341. خوش اومديد
1342. يه بسته
1343. يه خانم
1344. بله اون
1345. تو راهه
1346. سرم شلوغه
1347. و اينو
1348. هي مرد
1349. لعنت بهش
1350. نه اينجا
1351. شرمنده ام
1352. يادم اومد
1353. بايد بياي
1354. با لباس
1355. مي ميري
1356. مثل قبل
1357. من نبودم
1358. باشه ممنون
1359. بله درسته
1360. اون خوبه
1361. اي خدا
1362. زير زمين
1363. يه ميليون
1364. اينجا ميريم
1365. و خوب
1366. تحت تعقيب
1367. ماه بعد
1368. مرکز شهر
1369. يادت رفته
1370. فقط تا
1371. ببين ميدونم
1372. وقت دارم
1373. هر موقع
1374. صدامو ميشنوي
1375. اونجا نيست
1376. ميرم بيرون
1377. خدا ميدونه
1378. بله اقا
1379. درباره من
1380. تا ساعت
1381. کمک کردن
1382. اوه بيخيال
1383. باشه با
1384. همجنس باز
1385. يه روح
1386. احمقانه ست
1387. ها ها
1388. براي اونا
1389. زامبي ها
1390. درباره يه
1391. درسته من
1392. بيا به
1393. باورت ميشه
1394. به به
1395. الان وقتشه
1396. برو اونجا
1397. دير كردي
1398. بريد كنار
1399. بد بود
1400. همون جا
1401. روز قبل
1402. حق انتخاب
1403. اون رفت
1404. بعضي اوقات
1405. به جون
1406. تا حد
1407. راه خروج
1408. بذار برم
1409. مواد منفجره
1410. هر سال
1411. بد نبود
1412. خب ممنون
1413. صدمه ديده
1414. نه و
1415. کارت اعتباری
1416. دروغ گفتن
1417. برين بيرون
1418. منو ببر
1419. سلام خانم
1420. نخست وزير
1421. ولي خب
1422. كجا ميريم
1423. مسخره است
1424. يالا بيا
1425. باز کردن
1426. درسته ولي
1427. در موقعيت
1428. يه هدف
1429. خب تا
1430. ميشه فقط
1431. خودم ميدونم
1432. باحال بود
1433. سه دو
1434. نه البته
1435. اين كيه
1436. خب خوبه
1437. سر وقت
1438. تو ميري
1439. دارن ميرن
1440. نه نميتونم
1441. برات مهمه
1442. اينطوري نيست
1443. اما بعدش
1444. مخفي شده
1445. عشق من
1446. اوه يه
1447. يه هيولا
1448. حالا بيا
1449. يه قهوه
1450. هي ببين
1451. ميرم خونه
1452. جالب بود
1453. حرف زد
1454. با اسلحه
1455. شروع کردن
1456. ببخشيد ببخشيد
1457. مال خودت
1458. شليك نكن
1459. سه ساعت
1460. بي نقص
1461. از خودمون
1462. نمي شناسم
1463. مجبور نيستم
1464. اون زنه
1465. حال ميده
1466. خب برو
1467. اصلا نميدونم
1468. باورت نميشه
1469. اما ميدوني
1470. من ميام
1471. اينجوري نيست
1472. خونه تو
1473. خيلي زيبا
1474. اوه واقعا
1475. درسته درسته
1476. باعث افتخاره
1477. شش تا
1478. اهميت نميدم
1479. ديده شده
1480. مهم اينه
1481. زن من
1482. دقيقا همين
1483. گم شدن
1484. اره دارم
1485. باشه حتما
1486. همونجا بمون
1487. ادامه داره
1488. زنده ام
1489. نه بيشتر
1490. واقعي بود
1491. سلام به
1492. تو ما
1493. گواهی ‏
1494. ميام اونجا
1495. بايد بفهميم
1496. دنبالم بيا
1497. برو بالا
1498. و ببين
1499. ميفهمي كه
1500. غريبه ها
1501. اوه خوبه
1502. خوشت اومد
1503. نه راستش
1504. همين جوري
1505. ترسيده بودم
1506. بابا من
1507. حتي تو
1508. طاقت بيار
1509. برای، از
1510. بيا داخل
1511. نوبت منه
1512. ما اومديم
1513. راه برو
1514. بس كنيد
1515. در خانه
1516. خب راستش
1517. خوش امدي
1518. و بابا
1519. اما بعد
1520. زير اب
1521. اوه باشه
1522. اوه ببخشيد
1523. از امروز
1524. من نميخواستم
1525. نابود کردن
1526. در شب
1527. خبر بد
1528. دوست داشتنيه
1529. خوب نيستم
1530. يه دختره
1531. خوب ميدوني
1532. خودش بود
1533. شب خوش
1534. عوض ميشه
1535. نقل مکان
1536. من مردم
1537. ده تا
1538. ساده ست
1539. يه حيوون
1540. جالب نيست
1541. از پیش
1542. خیلی جالب
1543. باغ وحش
1544. بريم بريم
1545. راه بيفت
1546. بامزه اي
1547. يه جسد
1548. با احترام
1549. حركت كنين
1550. اون ور
1551. ي لعنتي
1552. متوجه نشدم
1553. خونه مون
1554. با قدرت
1555. اون نه
1556. من نميدونستم
1557. اره خودشه
1558. اون نبود
1559. طوري نيست
1560. واي نه
1561. اين درسته
1562. اول تو
1563. بذار ببينيم
1564. ده هزار
1565. وارد شدن
1566. مثل همه
1567. ـ '
1568. واقعا تو
1569. روس ها
1570. كجا بود
1571. مشكلي داري
1572. جمع کردن
1573. در مسير
1574. ممنون ممنون
1575. نيازي ندارم
1576. اين دوتا
1577. غير عادي
1578. برش دار
1579. متوجه ام
1580. واسه هميشه
1581. عوضي ها
1582. جنگ جهانی
1583. منم دارم
1584. يعني اون
1585. بزار من
1586. بله ولي
1587. يه معجزه
1588. قايم شده
1589. برين كنار
1590. يه فرشته
1591. داريم ميايم
1592. سلام رفيق
1593. اينجا نه
1594. تا بعد
1595. تمام شد
1596. بريد عقب
1597. رد شد
1598. نميدونم شايد
1599. همراه من
1600. وقت رفتنـه
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar