Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Topplista - Persisk-Svenskt Index

Lista över mest använda ord eller fraser

401. اون زن
402. انجام ميدم
403. بلند شو
404. مثل اون
405. وقتي من
406. مثل من
407. اره تو
408. و فقط
409. اره يه
410. واسه يه
411. باشه و
412. دوست دختر
413. ولي الان
414. كي بود
415. بده من
416. همه ما
417. ما ميتونيم
418. در سال
419. تو ميدوني
420. حالش خوبه
421. نه ولي
422. اون شب
423. بريم بيرون
424. من حتي
425. خانم ها
426. واي خدا
427. خيلي زود
428. نمي دوني
429. اين دنيا
430. نه ما
431. نمي خواد
432. مراقب باش
433. ـ الو
434. تو الان
435. خودمون رو
436. انجام دادم
437. اون مرده
438. در اينجا
439. حالا تو
440. اون روز
441. جواب بده
442. با توئه
443. كمكم كن
444. دوست ندارم
445. عجله كن
446. اتفاق افتاده
447. به سلامتی
448. به سلامتي
449. اين دفعه
450. درست‌ میشه
451. درست ميشه
452. خيلي خوشحالم
453. هزار دلار
454. يه روزي
455. نمي شه
456. اونجا رو
457. شروع ميشه
458. صبر كنيد
459. تو تنها
460. بقيه ي
461. مي دونيم
462. شروع شد
463. اون طرف
464. داشته باش
465. انجام دادي
466. بهم بده
467. خب يه
468. درست نيست
469. باشه ولي
470. مواظب باش
471. يه خونه
472. حرف بزنه
473. داري ميري
474. حالا من
475. حرف زدن
476. اخر هفته
477. آخر هفته
478. هي تو
479. خوش اومدي
480. فقط همين
481. ـ اميلي
482. تو نبايد
483. همه ـشون
484. همه شون
485. من داشتم
486. خيلي بد
487. خیلی بد
488. دو روز
489. نه يه
490. يه ساعت
491. يه هفته
492. بيا تو
493. اين تو
494. از قبل
495. نمي دونستم
496. کمتر از
497. ي تو
498. روش کار
499. برو به
500. و تمام
501. متوجه شدم
502. قسم ميخورم
503. داشته باشن
504. فقط ميخواستم
505. دست دادن
506. تمومش كن
507. دوست داشتني
508. مال من
509. فقط من
510. تو ماشين
511. خيلي سريع
512. خوب باشه
513. اومدي اينجا
514. داريم ميريم
515. من اصلا
516. تو تو
517. حالا اين
518. سلام من
519. ميخوام برم
520. مال تو
521. با كي
522. دو هفته
523. يادم مياد
524. از كي
525. يه كمي
526. من نه
527. يه نوشيدني
528. موفق باشي
529. در حقيقت
530. بيا بيرون
531. اون ميخواد
532. تا ابد
533. دريافت شد
534. دوست داشتم
535. اون كجاست
536. يادم نمياد
537. اوه خدا
538. همين جا
539. مي فهمي
540. خوشحال شدم
541. ي اون
542. يه نقشه
543. خسته شدم
544. اشكال نداره
545. مال منه
546. ايالات متحده
547. از اول
548. به اونا
549. همين بود
550. يه جوري
551. تو خوبي
552. یک ساعت
553. اين جا
554. يه سوال
555. انسان ها
556. اون واقعا
557. يه دفعه
558. كجا ميري
559. اما يه
560. ميليون دلار
561. خنده داره
562. اره درسته
563. اره ميدونم
564. ـ ايول
565. دوست پسر
566. به خدا
567. نيازي نيست
568. دارم ميام
569. بد نيست
570. فقط تو
571. يه دونه
572. ميخوام بدونم
573. نمي خواستم
574. انجامش بده
575. اون دختره
576. مي شناسم
577. همه اش
578. اوه من
579. شوخي ميكني
580. وقت داري
581. شرط ميبندم
582. يه شب
583. نزديك بود
584. اون كيه
585. و بقيه
586. برو كنار
587. ولي در
588. با خودش
589. تو من
590. خوش شانس
591. اون الان
592. مواد مخدّر
593. مواد مخّدر
594. يك دو
595. خیلی زیاد
596. اما در
597. مواد مخدر
598. ميشه لطفا
599. دست نزن
600. خيلي زياد
601. خیلی، زیاد
602. حرف ميزنه
603. تموم نشده
604. تكون نخور
605. واسه تو
606. دارن ميان
607. واقعا متاسفم
608. واقعا متأسفم
609. ـ ره
610. كجا بودي
611. مي فهمم
612. داره ميره
613. مجبور نيستي
614. سلام سلام
615. اونا يه
616. خنده دار
617. هي من
618. من بودم
619. دو سال
620. خب شايد
621. در ضمن
622. و دو
623. حدس ميزنم
624. دو سه
625. اره منم
626. مي ريم
627. رسيدن به
628. خوب اين
629. برو تو
630. برم خونه
631. شماره ي
632. من شما
633. خب باشه
634. ما نميتونيم
635. اينجا بود
636. شده بودم
637. نه از
638. بذار ببينم
639. اين دختر
640. منظورت اينه
641. اميدوار بودم
642. سمت راست
643. اوه لعنتي
644. مي دونستي
645. اين راه
646. زن ها
647. خيلي بيشتر
648. حرف ميزنيم
649. بله من
650. به سختي
651. ‏ خواستن‏
652. ادامه بديم
653. خيلي سخت
654. به شدت
655. خودت ميدوني
656. سر به
657. حالا اون
658. اون ميتونه
659. براي خودت
660. شما ها
661. ميخواي بري
662. خيلي دير
663. حقيقت داره
664. ولم كن
665. اين واقعا
666. بخاطر اين
667. انجامش بديم
668. نمي فهمم
669. خيلي سخته
670. تو بودي
671. خيلي مهمه
672. اون هميشه
673. و دوباره
674. حرف نزن
675. اوه خدايا
676. به کجا
677. اين داستان
678. باشه تو
679. تو را
680. سال گذشته
681. سه سال
682. خونه من
683. اجازه بده
684. فردا صبح
685. يه داستان
686. من متأسفم
687. شايد هم
688. من متاسفم
689. من برم
690. همه تون
691. تقصير من
692. خوش شانسي
693. اون خونه
694. با اونا
695. كمك كن
696. اونجا بود
697. شايد من
698. يه تيم
699. يه قرار
700. نه اما
701. خوشم اومد
702. ولي نه
703. من بيشتر
704. لس انجلس
705. خوش امديد
706. سال ها
707. من اومدم
708. نه خيلي
709. باشه يه
710. وقت داريم
711. دوست دارن
712. به كي
713. کار کردن
714. شروع كن
715. درباره اين
716. خيلي بده
717. بدون تو
718. نه تا
719. نه بابا
720. بايد بدوني
721. ما ميخوايم
722. اون نيست
723. اما الان
724. ميدوني اين
725. با همه
726. حالم خوبه
727. بهت ميدم
728. نمي تونستم
729. ميدوني اون
730. تخم مرغ
731. يه سال
732. به زور
733. اون بود
734. خيلي عاليه
735. هاي تو
736. جواب ميده
737. و مادرم
738. سه روز
739. كافي نيست
740. شبيه يه
741. يه هديه
742. بود نه
743. دير شده
744. حرف زدم
745. بايد بدونم
746. سالم بود
747. حدس بزن
748. به جهنم
749. به موقع
750. توي ماشين
751. بيدار شو
752. ربطي نداره
753. مثل بقيه
754. ‏ مشترك‏
755. بسه دیگه
756. فقط اين
757. اوه اين
758. خروجی ‏
759. به در
760. من مطمئنم
761. به هرحال
762. مثل هميشه
763. اينجا خيلي
764. كه اينطور
765. از الان
766. اينكارو نكن
767. عذر ميخوام
768. بله بله
769. سر من
770. و و
771. شليك كن
772. و همين
773. دلم ميخواد
774. تمام روز
775. درك ميكنم
776. صبر كنين
777. عيبي نداره
778. سلام عزيزم
779. دو دقيقه
780. يه مدتي
781. زنده ـست
782. زنده ست
783. فراموشش كن
784. اين طوري
785. معذرت خواهي
786. يا مسيح
787. يه سر
788. يه قاتل
789. ما اون
790. خب الان
791. تو برو
792. خيلي راحت
793. دفعه بعد
794. خوشحال ميشم
795. اونجا يه
796. كار كردي
797. انجام دادن
798. نه ممنون
799. خودت باش
800. جواب نميده
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar