Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Topplista - Persisk-Svenskt Index

Lista över mest använda ord eller fraser

801. جواب نميده
802. مي ترسم
803. الان دارم
804. ادامه بدم
805. و اينجا
806. اون ماشين
807. شايد بتونيم
808. اره حتما
809. من هستم
810. دو ساعت
811. مطمئن شو
812. اون مثل
813. عوض شده
814. خيلي ها
815. قول دادم
816. دنبال من
817. خيلي بهتر
818. يه خانواده
819. حركت كن
820. ي يه
821. يه بازي
822. شك دارم
823. اون اون
824. مي مونم
825. اره خوب
826. سوء استفاده
827. بدون اون
828. خوب اون
829. حالا با
830. ده دقيقه
831. حالت خوب
832. اسباب بازي
833. اوه اون
834. دور شو
835. برو خونه
836. فرار كن
837. ميزان ‏
838. عصر بخير
839. عصر بخیر
840. اما نه
841. اين اين
842. ديوونه اي
843. شروع شده
844. غير ممكنه
845. حالا برو
846. اوه تو
847. كار كردم
848. باشه اون
849. الان نه
850. من ميخواستم
851. اتفاق ميفته
852. در عوض
853. نه اصلا
854. اين طور
855. و هنوز
856. مي ميره
857. بريم تو
858. سيب زميني
859. متأسفم من
860. متاسفم من
861. من نيستم
862. ما ميريم
863. راه حل
864. واقعا يه
865. ببين تو
866. باشه خب
867. مي شنوي
868. اوه بله
869. من ديدم
870. زنده اي
871. هنوز نه
872. عزيزم من
873. براي خودم
874. يه خرده
875. واسه خودت
876. توي شهر
877. هر لحظه
878. حالا ما
879. كسي نيست
880. فكر خوبيه
881. به تنهايي
882. طبقه بالا
883. وقت نداريم
884. مجبور شدم
885. فقط اون
886. نمي دونيم
887. ما اينجاييم
888. روي من
889. وايسا وايسا
890. عيسي مسيح
891. بريم خونه
892. يه احمق
893. حروم زاده
894. خوب حالا
895. ميتوني بري
896. تمام شب
897. خبر شده
898. خوش اومدين
899. اون رفته
900. خونه اي
901. اين بالا
902. سال قبل
903. نيروي دريايي
904. نیروی دریایی
905. يه معامله
906. مي شي
907. دوست داريم
908. يا خدا
909. دور از
910. راستش من
911. عقب نشيني
912. اونجا بودم
913. حقيقت اينه
914. خوبه خوبه
915. خراب شده
916. خيلي باحاله
917. يه ثانيه
918. سه شنبه
919. مي بينيم
920. خوب شد
921. اين اصلا
922. فقط داشتم
923. اره البته
924. اون حرومزاده
925. بذار من
926. امنيت ملي
927. هزار تا
928. نیم‌ ساعت
929. نيم ساعت
930. زود باشيد
931. تو همون
932. من رفتم
933. در نهايت
934. اون اينجاست
935. بانوي من
936. و البته
937. يه اسلحه
938. هر دومون
939. و سه
940. هي اون
941. نه در
942. ولي حالا
943. ببخشيد من
944. اهميتي نداره
945. خوشت نمياد
946. الان ميام
947. تو اينجايي
948. شروع ميكنيم
949. تو نه
950. خيلي عالي
951. دوستش دارم
952. خیلی عالی
953. نه هنوز
954. فقط يكي
955. بيا اين
956. خب بيا
957. تو هستي
958. بعضي وقتها
959. خيلي ساده
960. و ميدونم
961. ده سال
962. اما حالا
963. سه نفر
964. واسه اون
965. سريع تر
966. مي خوري
967. قرار ملاقات
968. يه ماه
969. خبر خوب
970. قول بده
971. اماده ام
972. يادت نره
973. اما شما
974. شش ماه
975. هر دفعه
976. ميليون ها
977. توضيح بده
978. ديوونه شدي
979. درباره اون
980. روز بعد
981. من نبايد
982. تقصير منه
983. سال بعد
984. هي رفيق
985. بيا بيا
986. به جا
987. خب خب
988. فراموش كردم
989. نه قربان
990. كدوم يكي
991. انجام شده
992. اوه عزيزم
993. اين جوري
994. خيلي زياده
995. تو مدرسه
996. دو بار
997. خب اره
998. مجبور بودم
999. فقط برو
1000. يه قهرمان
1001. خونه ام
1002. تو هست
1003. خانواده ام
1004. هر شب
1005. خارق العاده
1006. ها من
1007. بايد باشه
1008. بخاطر تو
1009. اون داشت
1010. اجازه بديد
1011. نه اره
1012. حركت كنيد
1013. متوجه نميشم
1014. زنده موندن
1015. تو اونجا
1016. قهوه اي
1017. خواهم بود
1018. شايد بتونم
1019. در راه
1020. ما ميدونيم
1021. نفس بكش
1022. اره خوبه
1023. خيلي عجيبه
1024. برو عقب
1025. از رو
1026. ميخواي بدوني
1027. اه نه
1028. يه جعبه
1029. نه واقعا
1030. به علاوه
1031. باشه فقط
1032. واسه ي
1033. با منه
1034. هستم من
1035. اون بيرونه
1036. تمام مدت
1037. دزديده شده
1038. منو ببخشيد
1039. بدون من
1040. دوست نداري
1041. باشه تا
1042. اين قدر
1043. بهتر ميشه
1044. با سرعت
1045. مثل شما
1046. هر جا
1047. دوست دخترت
1048. عوض شد
1049. اين عاليه
1050. ازت ممنونم
1051. وايسا ببينم
1052. بله البته
1053. اونا ميخوان
1054. بازش كن
1055. خب ببين
1056. خيلي ممنونم
1057. برو و
1058. خب ميدوني
1059. هستم از
1060. مطمئن باش
1061. ميدونم ميدونم
1062. خيلي جالبه
1063. و برو
1064. فرق داره
1065. اينجا بمونم
1066. يه بمب
1067. قرار نبود
1068. نشون ميدم
1069. همشون رو
1070. دختر من
1071. اسم اون
1072. يا من
1073. يالا يالا
1074. سه ماه
1075. دلت ميخواد
1076. معلوم شد
1077. انجامش ميدم
1078. يا تو
1079. انجام شد
1080. اره باشه
1081. اسم تو
1082. سه هفته
1083. تا فردا
1084. اوه اوه
1085. همه شما
1086. اون نميتونه
1087. توي زندان
1088. يه نامه
1089. خيلي خطرناكه
1090. زود باشين
1091. اجازه بدين
1092. تكون بخور
1093. اوه سلام
1094. يعني تو
1095. نيمه شب
1096. بهتر بود
1097. به راحتي
1098. كمك كنيد
1099. باشه نه
1100. نه عزيزم
1101. حالتون خوبه
1102. تو نميدوني
1103. اون ميدونه
1104. و خودت
1105. يه انسان
1106. سه بار
1107. ه و
1108. مال توئه
1109. هر جايي
1110. خب فقط
1111. اتاق خواب
1112. من را
1113. و بيشتر
1114. منو ببخش
1115. واقعا ميخواي
1116. مي بينيد
1117. خيلي بدي
1118. بخاطر من
1119. بخاطر اون
1120. بياين بريم
1121. وقت ندارم
1122. من شنيدم
1123. و ميدوني
1124. مسخره ـست
1125. يا عيسي
1126. مسخره ست
1127. يادم رفت
1128. ادامه بدين
1129. امن نيست
1130. حمله کردن
1131. بهترين دوست
1132. مي خوايد
1133. نشونم بده
1134. معلوم نيست
1135. بريد بيرون
1136. هفته بعد
1137. دست بردار
1138. نه مي
1139. و اونجا
1140. اره خوبم
1141. زنده است
1142. نه اونا
1143. همينجا بمون
1144. اثر انگشت
1145. اينجا هستم
1146. و واسه
1147. ميتونيم بريم
1148. مشكلي هست
1149. ولي بعدش
1150. باور دارم
1151. شوخي كردم
1152. خیلی کم
1153. ما نبايد
1154. مامان من
1155. سخت بود
1156. راحت باش
1157. يه قايق
1158. بد شد
1159. من انجام
1160. انجام ميشه
1161. بله خانم
1162. ميشه من
1163. يادتون باشه
1164. يا اون
1165. جواب داد
1166. درد داره
1167. نزدیک به
1168. يك ماه
1169. تولدت مبارك
1170. تولدت مبارک
1171. مادر من
1172. حواست باشه
1173. حقيقت نداره
1174. به جلو
1175. خسته ام
1176. واقعي نيست
1177. يادت نمياد
1178. شب ها
1179. تكرار ميكنم
1180. اعتماد دارم
1181. متوجه شدي
1182. اه اره
1183. اشتباه بود
1184. اين خوبه
1185. ميدونم ولي
1186. اروم اروم
1187. نشده بود
1188. به بیرون
1189. مرد و
1190. مي بينمتون
1191. فردا شب
1192. دو برابر
1193. بله و
1194. يه دست
1195. عجیب، غریب
1196. نه نيست
1197. مرد من
1198. عجيب غريب
1199. بهتر شد
1200. قربان من
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar