Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Topplista - Persisk-Svenskt Index

Lista över mest använda ord eller fraser

1. ـ اين يه
2. ـ اون يه
3. ـ نمي دونم
4. منظورم اينه كه
5. نه نه نه
6. نه نه نـه
7. ـ زود باش
8. خواهش مي كنم
9. اوه خداي من
10. ـ حالت خوبه
11. ـ خفه شو
12. به هر حال
13. ـ معذرت ميخوام
14. من و تو
15. ـ بله قربان
16. به نظر ميرسه
17. اف بي اي
18. در اين مورد
19. در حال حاضر
20. من بايد برم
21. من نمي تونم
22. من مي خوام
23. مي دوني كه
24. فكر نمي كنم
25. از اينجا بريم
26. از دست دادم
27. و تو هم
28. برام مهم نيست
29. بعد از اون
30. من مي تونم
31. تو كي هستي
32. به نظر من
33. شما دو تا
34. كار مي كنه
35. تو به من
36. بده به من
37. تو نمي توني
38. از دست دادن
39. ـ تو خوبي
40. خدا رو شكر
41. حق با توئه
42. شايد بهتر باشه
43. بعد از این
44. من مي دونم
45. تو مي توني
46. من نمي خوام
47. از اين طرف
48. معذرت مي خوام
49. اين فقط يه
50. از كجا ميدوني
51. بعضي وقت ها
52. من دوست دارم
53. حق با تو
54. براي اولين بار
55. خيلي دوست دارم
56. نه نه من
57. من نمي دونم
58. بيش از حد
59. بهت قول ميدم
60. از اينجا برو
61. تو مي خواي
62. شرط مي بندم
63. به همين خاطر
64. من فقط ميخوام
65. هي هي هي
66. بعد از ظهر
67. از ديدنت خوشحالم
68. در هر صورت
69. ما مي تونيم
70. با اين حال
71. برو برو برو
72. واي خداي من
73. به خاطر تو
74. تا اون موقع
75. ما نمي تونيم
76. يك دو سه
77. بهم اعتماد كن
78. خيلي خوب بود
79. باهاش حرف بزنم
80. اول از همه
81. لعنت به تو
82. به خاطر من
83. ما بايد بريم
84. كجا داري ميري
85. تو هم همينطور
86. به غير از
87. تو و من
88. كارت خوب بود
89. از بين رفته
90. اوه نه نه
91. در مورد تو
92. در مورد من
93. اه خداي من
94. البته كه نه
95. تو حالت خوبه
96. تو رو خدا
97. به خاطر اون
98. اين كارو نكن
99. خيلي خب من
100. بيشتر از اون
101. تو مي دوني
102. با من بيا
103. قسم مي خورم
104. من دارم ميرم
105. خيلي خب باشه
106. نه صبر كن
107. اتفاق مي افته
108. شوخي مي كني
109. با اين وجود
110. قبل از این‌که
111. از اون موقع
112. بدش به من
113. تو بايد بري
114. اينم از اين
115. محض رضاي خدا
116. در مورد يه
117. اره اره اره
118. مي خوام بدونم
119. از بين ميره
120. اره مي دونم
121. داره تموم ميشه
122. ميشه يه لحظه
123. نه نه اين
124. فقط يه بار
125. كارت عالي بود
126. خدا لعنتت كنه
127. نه خواهش ميكنم
128. در رابطه با
129. ميتونم كمكتون كنم
130. فوق العاده ست
131. فوق العاده ـست
132. اون مي تونه
133. يه جاي امن
134. اين اتفاق افتاد
135. عجيب و غريب
136. من كي هستم
137. عجیب و غریب
138. باشه خيلي خب
139. مي خواي بري
140. خيلي دير شده
141. اين درست نيست
142. به خدا قسم
143. حق با اونه
144. حالت خوب ميشه
145. حالش خوب ميشه
146. نه مشكلي نيست
147. از كجا بدونم
148. نه نه اون
149. تو و اون
150. فوق العاده است
151. بعدا مي بينمت
152. قول مي دم
153. منظورم اين نبود
154. يا عيسي مسيح
155. از اينجا ميريم
156. از نظر من
157. تمام اين مدت
158. تو ديوونه اي
159. نه اينطور نيست
160. عذر مي خوام
161. خودت مي دوني
162. نه نه تو
163. فوق العاده بود
164. تقصير من بود
165. در هر حال
166. منم دوست دارم
167. حدس مي زنم
168. در واقع من
169. رو در رو
170. صد در صد
171. فقط يه لحظه
172. اصلا خوب نيست
173. نميتونم باور كنم
174. هنوز تموم نشده
175. ازش خوشم مياد
176. فايده اي نداره
177. به اين زودي
178. ازت خوشم مياد
179. خداي من اين
180. مراقب خودت باش
181. نه من فقط
182. من خيلي متأسفم
183. من خيلي متاسفم
184. جناب رئيس جمهور
185. هرج و مرج
186. معلومه كه نه
187. من مي خواستم
188. تقصير تو نيست
189. به احتمال زياد
190. از دست رفته
191. واسم مهم نيست
192. مواظب خودت باش
193. به قتل رسيده
194. مي توني بري
195. من واقعا متاسفم
196. من واقعا متأسفم
197. خيلي بد شد
198. دقيقه وقت داري
199. اين دو تا
200. من حالم خوبه
201. از ديدنتون خوشحالم
202. بذار حدس بزنم
203. داري كجا ميري
204. ميتونم كمكت كنم
205. همه با هم
206. اره منم همينطور
207. به نظر خيلي
208. من هم همينطور
209. من فقط ميخواستم
210. يادم رفته بود
211. اين خيلي خوبه
212. خنده دار نيست
213. باهاش حرف بزني
214. بهم وقت بده
215. از بين رفت
216. از همون اول
217. بهت افتخار ميكنم
218. خيلي خب بيا
219. از اينجا بريد
220. من مي رم
221. مي تونيم بريم
222. من رو هم
223. به خاطر خدا
224. تو نمي دوني
225. ما داريم ميريم
226. از اون طرف
227. اينجا رو ببين
228. مادر به خطا
229. من و اون
230. يه لحظه وايسا
231. باشه باشه باشه
232. بيرون از اينجا
233. منم همين طور
234. يه كاري بكن
235. من دوستت دارم
236. به سمت شمال
237. من اونجا بودم
238. بهم قول بده
239. ازش خوشت مياد
240. خيلي خب حالا
241. من ميخوام برم
242. اصلا مهم نيست
243. و بعدش هم
244. من اومدم اينجا
245. به همين راحتي
246. اون حالش خوبه
247. طبقه ي بالا
248. بهتر از اون
249. نه فكر نكنم
250. اعتماد به نفس
251. خيلي خب بريم
252. خيلي خوب ميشه
253. باهام حرف بزن
254. داري شوخي ميكني
255. صبح به خير
256. از اينجا ميرم
257. بهت نشون ميدم
258. بخواب رو زمين
259. اون مي دونه
260. شب به خير
261. بذار كمكت كنم
262. اين طور نيست
263. در این صورت
264. خيلي از مردم
265. آب و هوا
266. بهت نياز دارم
267. زن و شوهر
268. بيا اينجا بيا
269. تمام شب رو
270. باورم نمي شه
271. مي تونه باشه
272. اون با من
273. منم دوستت دارم
274. بهم نشون بده
275. بايد حرف بزنيم
276. سه دو يك
277. ميخوام برم خونه
278. شما دو نفر
279. از اين راه
280. مسئله اي نيست
281. با تو باشم
282. فقط يه نفر
283. تقصير من نيست
284. الان وقتش نيست
285. هنوز زنده ست
286. تا حالا شده
287. كجا داريم ميريم
288. کت و شلوار
289. اون اينجا نيست
290. شما كي هستين
291. اصلا نمي دونم
292. نقل قول ‏
293. من اماده ام
294. زود باش بيا
295. من يه جورايي
296. رعد و برق
297. كي اهميت ميده
298. وايسا وايسا وايسا
299. فقط يه دقيقه
300. خنده دار بود
301. از كجا فهميدي
302. من بايد بدونم
303. و اون يه
304. منظورم اين بود
305. فقط يه ذره
306. با من بود
307. هر دوي ما
308. خيلي خب ببين
309. مامان و بابا
310. من دوست ندارم
311. بايد برم خونه
312. هي صبر كن
313. من فقط داشتم
314. علاقه اي ندارم
315. برو به جهنم
316. خوب مي شه
317. از اينجا برين
318. من نمي فهمم
319. تو فقط بايد
320. نه نمي تونم
321. هر دوي شما
322. اين حقيقت نداره
323. منم باهات ميام
324. خيلي خوب باشه
325. ولي نمي تونم
326. دارم مي رم
327. نه من خوبم
328. نه نه فقط
329. بهش دست نزن
330. نه نه ما
331. مي تونم برم
332. حق با شماست
333. از همين الان
334. خب مي دوني
335. تو متوجه نيستي
336. خيلي خوش شانسي
337. تو زنده اي
338. بارها و بارها
339. مال من نيست
340. مي دوني يه
341. بايد برم دستشويي
342. اون كي بود
343. خيلي باحال بود
344. شما كي هستيد
345. اون داره مياد
346. دهنت رو ببند
347. خب اين يه
348. لعنت به اين
349. به قتل رسيد
350. من خيلي خوشحالم
351. داره شروع ميشه
352. اين خوب نيست
353. حالت خوبه اره
354. و من فقط
355. من نمي دونستم
356. داره مي ميره
357. با من مياي
358. خدا لعنتش كنه
359. اون مال منه
360. معاون رئیس جمهور
361. معاون رئيس جمهور
362. تو رو ميشناسم
363. زياد طول نميكشه
364. من اينجا هستم
365. خوش به حالت
366. منو دوست داري
367. بايد عجله كنيم
368. سوار ماشين شو
369. من دارم ميام
370. خيلي هم خوب
371. خيلي دوستت دارم
372. صدام رو ميشنوي
373. وقت زيادي نداريم
374. و اون به
375. راجع به يه
376. از دست تو
377. يه فنجون قهوه
378. بهت احتياج دارم
379. بهتون قول ميدم
380. اينو داشته باش
381. زياد خوب نيست
382. در مقایسه با
383. خيلي عالي بود
384. من مطمئن نيستم
385. تو مجبور نيستي
386. به سمت راست
387. اينكار رو نكن
388. اين حقيقت داره
389. همه اش رو
390. نبايد اينجا باشي
391. ما موفق شديم
392. خيلي خب برو
393. اره من خوبم
394. همه جا هست
395. بهتون اطمينان ميدم
396. تو موفق شدي
397. من مي ترسم
398. اينو مي دوني
399. اما نمي تونم
400. من و شما
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar