Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Topplista - Persisk-Svenskt Index

Lista över mest använda ord eller fraser

13601. واسا صبر ن
13602. ي بغل ميخواد
13603. اسمت ه عززم
13604. نه حققت داره
13605. عاقبت خوش نداره
13606. خب تو سرته
13607. بشتر از اناست
13608. دم بد بود
13609. دليلش رو بو
13610. دنبال تو مشت
13611. ول من مدونم
13612. ان خل مسخرهست
13613. مورد اضطرارتون ه
13614. من مرم داخل
13615. س قضه انه
13616. ه شل شدم
13617. مم ند لطفا
13618. قرارمون ان نبود
13619. به سلامت خونواده
13620. بدون ه ش
13621. ار روسها بود
13622. تو انجا نبود
13623. روز سخت بوده
13624. من تو موقعتم
13625. تصممت رو بر
13626. نمتون جلوشونو بر
13627. منتظر س بود
13628. در رامش بخواب
13629. ز ادت اومد
13630. فر بد بود
13631. باد همنجا باشه
13632. دارم بهت مم
13633. دارم دنبالش مردم
13634. وقت بجو ـه
13635. اونا بهت فتن
13636. ه اسم مخوام
13637. همن ه فت
13638. ترسون دا رد
13639. انا رو ببن
13640. دنبال دردسر نستم
13641. من ه ولم
13642. دوباره ازت مرسم
13643. بهم اد بده
13644. من ه ندزددم
13645. ان تنها شانسمونه
13646. قابلمه و ماهتابه
13647. مادر خواهش منم
13648. از ان خورد
13649. مخوا بهم ب
13650. م زند ن
13651. خل لفتش داد
13652. تو متوجه نمش
13653. دار درست من
13654. دهنشو باز ن
13655. زود باش رفق
13656. ه ار منم
13657. من تمومش منم
13658. خانم رئس جمهور
13659. سؤال دها نست
13660. لعنت به شطون
13661. مورد اورانستون ه
13662. فتو خوب بود
13663. خودمونم و خودمون
13664. مرز مرز روه
13665. اون رو مبن
13666. ان خل قشنه
13667. باد مش نم
13668. همينجوري شنا ن
13669. برا من بش
13670. باز تموم نشده
13671. به زود مرسم
13672. حتما شوختون رفته
13673. همه بخوابن زمن
13674. با زندهها بمون
13675. لانتر رو بيارين
13676. ه فر مرد
13677. بهتر از هه
13678. فر نم فهمدم
13679. ما تو راهم
13680. خودت انو فت
13681. ز نست رفق
13682. همن الان قربان
13683. دارم مام داخل
13684. هي دوستي ندارم
13685. ان خل سخته
13686. روم باش قا
13687. ازش خوشم ماومد
13688. حدود سال ش
13689. زود باش بوا
13690. تو اتاقش نست
13691. بهتون نشون مدم
13692. متاسفم خل متاسفم
13693. بذارد زنده بمونه
13694. منو بار برون
13695. باد برم باشه
13696. دنبال س مرد
13697. شهامت تميل شد
13698. اوه انو ببن
13699. عززم صبر ن
13700. ازت متنفر نستم
13701. دارم تر منم
13702. اون دوم وره
13703. وا خدا جونم
13704. باهاش حرف مزنم
13705. تو ه بخور
13706. باد بم ه
13707. متونم صحبت نم
13708. تو خوب خوبم
13709. خانواده من جان
13710. نت سنت رمن
13711. ان عن بله
13712. نقشه ما همنـه
13713. من طورم نمشه
13714. منظورت ه نه
13715. وقت زاد ندار
13716. اون طرف مرم
13717. م ناز دارم
13718. داره موفق مشه
13719. قاتل ها جان
13720. معذرت مخوام خانم
13721. با برم برم
13722. حت ه ذره
13723. نا خواهش منم
13724. ان مهم نست
13725. خل و بود
13726. اسم تو توبه
13727. تعداد زاد انسان
13728. ه سورراز خوب
13729. لطفا بان تو
13730. معذرت مخوام قربان
13731. الا تمومش ن
13732. نه راستش نمدونم
13733. ه اسم قشن
13734. اخبار رو دد
13735. تو دار م
13736. بحث توش نست
13737. ما ه شدم
13738. نه برو نار
13739. بهم اعتماد رد
13740. از سش برماد
13741. اونو دستر ند
13742. همن ار منه
13743. اصلا معن نمده
13744. متوند برد داخل
13745. و همنطور تو
13746. ما معامله ردم
13747. خل خب حالا
13748. متون منو ببن
13749. وجود خارج ندارن
13750. تو الان جا
13751. انجارو ناه ن
13752. تو هم دار
13753. هم خوش اومدد
13754. دلم برات مسوزه
13755. به احتمال زاد
13756. بست و دو
13757. درافت شد ام
13758. فرندش صدامو دار
13759. اره دها نداشتم
13760. باشه روم روم
13761. دانا خواهش منم
13762. خب برنامه ه
13763. تو شاهد هست
13764. ورين به تيم
13765. متون با انجا
13766. بهم بو هست
13767. باشه دارم مام
13768. نه انارو نمن
13769. س با برم
13770. را تو نرفت
13771. تو استحقاقشو دار
13772. برات نهش داشتم
13773. من بهتر مدونم
13774. دود تو مرد
13775. ترتبش رو داد
13776. ساعت وقت دار
13777. الانه ه بفهمم
13778. معذرت م خام
13779. خودت هم مدون
13780. همهز روبراه مشه
13781. س اونجا نست
13782. اده بهتر دار
13783. خلخب با برم
13784. ره با انجا
13785. من تغر ردم
13786. همنو مخواست درسته
13787. جا خدمت رد
13788. م خوام بشمشون
13789. خل ترسنا بود
13790. زمان فرو ناشده
13791. مدونست مه نه
13792. من سع ردم
13793. ول همه ن
13794. بانو عضو نره
13795. رئسجمهور االات متحده
13796. تولدت مبار جو
13797. بل با انجا
13798. با انجا باشه
13799. مثاق صدامو مشنو
13800. ديو رو بشين
13801. متونم حلش نم
13802. ه مراقب باش
13803. ه جا رفت
13804. باد اونجا مبودم
13805. املا درست م
13806. فرمون رو بر
13807. بادبانارو باز نين
13808. نمتون ا نمخوا
13809. ده دروغ نو
13810. شب بخر ماه
13811. دستا بالادستا بالا
13812. انجمن هنرمندان وسلر
13813. بررد تو صف
13814. س صدامو مشنوـه
13815. ترسن جواب داد
13816. کشتی صدهزار تنی
13817. مناسب برای تن‌پریشان
13818. بزرگ‌داشت سیصدمین سال
13819. آب‌نبات پنجاه اوره‌ای
13820. صندوق بیمه‌ی بيکاری
13821. ماليات بر حقوق
13822. آ ب اف‏
13823. کميته‌ی تعليماتیِ کارگران‏
13824. داده‌پردازی، پرداخت اتوماتيکی
13825. بیمه‌ی بیماری اتحادیه‌ای
13826. صندوق بازنشستگی همگانی
13827. اضافه‌حقوق بازنشستگی عمومی
13828. بنیاد عمومیِ مواریث
13829. سلسله جبال آلپ
13830. قانون ساعت کار
13831. سازمان مرکزی سندیکایی
13832. اداره‌ی بازرسی مالی
13833. حزب لیبرال مردم
13834. صندوق بیمه‌ی همگانی
13835. طرف‌دار تیم گایس
13836. اتحادیه‌ی سراسری مستأجران
13837. مرکز فرهنگی مهاجرین
13838. ناظر حقوقی پارلمانی
13839. کارگزار حقوقی دولت
13840. حزب دمکرات مسیحی
13841. اتحادیه‌ی شرکت‌های تعاونی
13842. دفتر بیمه‌ی مصرف‌کنند‌گان
13843. اداره‌ی امور مصرف‌کنند‌گان
13844. شورای فرهنگی کشور
13845. صفحه‌ی سی‌و‌سه دور
13846. سندیکای کشاورزان سوئد
13847. انجمن الکلی‌های سابق
13848. قانون تصمیم‌گیری مشترک
13849. اداره‌ی پیش‌رفت مدارس
13850. دادگاه امور بازار
13851. آقای چوخ بختیار
13852. ‌ آقای اسونسون
13853. سکّه، پول خرد
13854. موزه‌ی هنرهای ملّی
13855. هیئت مشاورین، شورا
13856. تبلیغات، روابط عمومی
13857. سازمان سراسری بازنشستگان
13858. اجازه‌ی اقامت دائم
13859. مرکز آمار سوئد
13860. مجموعه‌ی قوانین سوئد
13861. مسابقات قهرمانی سوئد
13862. اس اُ اس
13863. بررسی‌های علنی دولتی
13864. اضافه‌حقوق ویژه‌ی بازنشستگی
13865. سازمان نجات غریق
13866. اداره‌ی کل مدارس
13867. ورزشگاه اِسلوت‌اسکوگ والّن
13868. اداره‌ی دولتی دارایی
13869. انجمن جهان‌گردان سوئد
13870. قطار زیرزمینی، مترو
13871. سازمان مرکزی کارمندان
13872. دستگاه، آلت، ماشين
13873. فیلم پلیسی تلویزیونی
13874. تهیه‌کننده‌ی برنامه‌ی تلویزیونی
13875. روز سیزدهم کریسمس
13876. شخص بسیار مهم
13877. مسابقات قهرمانی جهانی
13878. مسابقه‌ی اسکی واسا
13879. حرفِ اولِ الفبا
13880. صریح، روشن، مشخص
13881. آ ب س
13882. کردن، کناره‌گیری کردن
13883. غير عادی، نابهنجار
13884. آبونه‌شدن، مشترک‌ شدن
13885. ناگهانی، غير منتظره
13886. خودداری ، پرهیز‏
13887. ذهنی، انتزاعی، مجرد
13888. نواخت ، تکیه‏
13889. پذيرفتنی، قابل قبول
13890. پذیرفتن، قبول کردن
13891. ماژور، آکورد ماژور
13892. اعتبارنامه دادن ‏
13893. صحت، درستی، دقت
13894. مناسب، شايسته، درخور
13895. اشرافيت، اصالت خانواد‌گی
13896. گيرنده‌ی امانت پستی
13897. محبت، عاطفه، مهر
13898. آفیش، اعلان بزرگ
13899. امور، مسئله، کار
13900. شاگرد مغازه، فروشنده
13901. بازرگان، بازاری، تاجر
13902. دنیا، حیطه‌ی فعالیت
13903. منسوب به آفريقا
13904. مدل موی آفریقایی
13905. غروب، عصر، شب
13906. عبادت، مراسم مذهبی
13907. تنبيه‌ بدنی کردن
13908. کينه، انزجار، دشمنی
13909. پرخاشگر، متجاوز، مهاجم
13910. چشته، طعمه‌ی ماهی
13911. آکادمی، مؤسسه‌ی علمی
13912. مربوط به دانشگاه
13913. رنگ پلاستیک آکریلی
13914. پرده‌ی یک نمایش‌نامه
13915. مواظب خود بودن
13916. عقب مانده، پس‌افتاده
13917. قایق‌های کوچک موتوری
13918. به‌کارانداختن، فعّال ‌کردن
13919. کاراندازی، ايجاد فعاليّت
13920. فعّالِ جنبش صلح‏
13921. مراقب، محتاط، مواظب
13922. آکوستيک، علم اصوات
13923. تابلوى نقاشى آب‌رنگ
13924. مرکز اعلام خطر
13925. منسوب به آلبانی
13926. هرگز، هیچ‌گاه، هیچ‌وقت
13927. منسوب به الجزاير
13928. قبول، درست، رو‌به‌راه
13929. حق همگانی ‏
13930. به‌تنهایی، فقط، یک‌تنه
13931. اتحّاد، اثتلاف ‏
13932. مسائلِ عمومی سیاسی
13933. دفتر وکالت عمومی
13934. ‏ بيمه‌ی همگانی‏
13935. کمک قضایی همگانی
13936. فهرست رأی‌دهند‌گان ‏
13937. اظهارنامه‌ی مالیاتی همگانی
13938. خطرناک برای عموم‏
13939. یک ورزش‌کار همه‌کاره
13940. در حینِ، درحالی‌که
13941. اوج صدای زنانه
13942. متناوب انجام ‌دادن
13943. آماتور، غیر حرفه‌ای
13944. ورزش غیر حرفه‌ای
13945. خواست، هدف، آرزو
13946. مهمات، مهمات جنگی
13947. زمان استهلاک وام
13948. واحد اندازه‌گيری الکتريسيته‏
13949. حدس‌زدن، گمان‌بردن، ظن‌داشتن
13950. هم‌‌ارزی، تشابه، هم‌سانی
13951. تاریخچه‌ی یک بیماری
13952. آناتومی، علم تشریح
13953. توصيه‌کردن، سفارش کردن
13954. آتمسفر ، جوّ
13955. عبادت، مراسم نیایش
13956. تنفّس، نفس‌ کشيدن
13957. زنگ تفریح، تنفس
13958. دوم، ثانی، دومین
13959. آپارتمان دست دوم
13960. جدّ، نیا، تبار
13961. درخواست، خواهش، طلب
13962. ازبین‌رفته، خراب‌شده، تباه‌شده
13963. لودادن، خبر دادن
13964. خواهان، مشتاق، مصمم
13965. امر، کار، مسئله
13966. پسندیده، خوشایند، مطبوع
13967. خبرچينی، خبردهی، جاسوسی
13968. مربوط بودن به‏
13969. تک، حمله، یورش
13970. ایستگاه، محل توقف
13971. تجمع، انباشتگی، تراکم
13972. هوادار، طرفدار، پیرو
13973. توقيف، بازداشتِ موقت‏
13974. زنده، باروح؛ کارتون
13975. سد، حوضچه، برکه
13976. اتهام، تهمت، بهتان
13977. اتصال، ارتباط، ربط
13978. رسيدن، وارد شدن‏
13979. بنا کردن، ساختن
13980. دلیل، سبب، جهت
13981. چهره، سیما، روی
13982. فورم ثبت نام
13983. گوشزد، تذکر، انتقاد
13984. نزديک شونده، قريب‌الوقوع‏
13985. نزدیکی، نزدیک شدن
13986. اطلاعیه، آگهی، تبلیغ
13987. مبارزه، کمپین، بسیج‌
13988. ناشناس، ناشناخته، گم‌نام
13989. سنّت‌ها، رسوم ‏
13990. کاپشن ضد باد
13991. وجهه، اعتبار، شهرت
13992. قابل توجه، چشم‌گیر‏
13993. ماسک زيبايی صورت‏
13994. ماسک زیبایی صورت
13995. اعتبار ، بودجه
13996. ضربه، کوبه، کوبش
13997. اتصال، ربط، پیوستگی
13998. اتوبوس ارتباطی ‏
13999. کوشیدن، فشار آوردن
14000. کوشش بيش ازحد
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar