Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Topplista - Persisk-Svenskt Index

Lista över mest använda ord eller fraser

15201. همه دراز بشن
15202. دختر اسم نداره
15203. من دارم ممرم
15204. واسه همن انجا
15205. جشن خر هفته
15206. مدون را انجام
15207. بست داره به
15208. ه مدت ذشته
15209. خانم رئسجمهور منتخب
15210. ند زدم مرد
15211. ما برنده مشم
15212. از هم فروناشين
15213. ببخشد عمه لدا
15214. خر به ش
15215. دود با انجا
15216. جا مخوام برم
15217. تمومش ن ده
15218. هي نظرت يه
15219. راغ قوه داري
15220. م در راهه
15221. من الان سالمه
15222. ريه نن عزيزم
15223. حالا ياده شو
15224. اوه يزي نيست
15225. اونا جا رفتند
15226. خب س جاست
15227. تو هيي نشنيدي
15228. درست مثل در
15229. ازش مراقبت ن
15230. حالا جا بريم
15231. خشم زده بود
15232. خب تو طوري
15233. يي ديه بده
15234. ارلز فاستر ين
15235. زودباشيد به ها
15236. از اريس فرانسه
15237. دوباره بهت نميم
15238. برو مش ن
15239. نه ري نه
15240. باور مي نم
15241. ره مي نم
15242. ره من شتمش
15243. معلومه ه ميام
15244. فقط تماشا ن
15245. اوه سلام ني
15246. تو هم ليسي
15247. نميخواد يزي بي
15248. يزي شده نه
15249. ي دوست داريد
15250. ه ار داري
15251. صبر ن نرو
15252. ه جور هم
15253. ي ساعت ذشته
15254. اون هيي نفت
15255. وزن تو قدره
15256. ه موهاي قشني
15257. بس ن عزيزم
15258. عذر مخوام خانم
15259. نمدونم من مدونم
15260. ه ر رو
15261. هي اتفاقي نيوفتاد
15262. دتر خبر نيد
15263. ي اينجا مسئوله
15264. ه جور دردسري
15265. حالا بيارش ايين
15266. نوشيدني يزي ميخواي
15267. متشرم خيلي متشرم
15268. اون اقو داره
15269. حالا ناه نيد
15270. فر نم ديدمش
15271. ره ميتونم ببينمش
15272. ه به اي
15273. ه جور كاري
15274. تعجب ور نيست
15275. همه سات باشيد
15276. شما مريايي هستيد
15277. اينجا ي مسئوله
15278. اسانيايي بلد نيستم
15279. را اون بايد
15280. باشه بيا بيرش
15281. ه خانواده اي
15282. جلوشون رو بير
15283. جا خدمت ردي
15284. مدت ها يش
15285. امشب ياره اي
15286. من نامزد ردم
15287. نران نباشيد قربان
15288. ميدوني ه دارم
15289. مطمئنم ه ميتوني
15290. فر نم بتونيم
15291. ارتي تموم شد
15292. اينم يه فريه
15293. يه ارت بردار
15294. يزي نياز نداري
15295. خواهش مينم مادر
15296. فقط ند روز
15297. يه ناه بن
15298. سررم ننده بود
15299. ميخوام تماشا نم
15300. يكار بايد بكنيم
15301. بسيار خب س
15302. دست درد ننه
15303. ي شده خانم
15304. اه زحمتي نيست
15305. بو برن جلو
15306. رنسام استادردويل دعاوي
15307. من مطمئن نستم
15308. باد بهت بم
15309. حالا جا بودم
15310. خوشت مياد ره
15311. ره بعضي وقتا
15312. هنوز امل نشده
15313. خدانهدار قاي باند
15314. بزنيد به ا
15315. ممنون خل مهربون
15316. وقت خوب نست
15317. ش توش نست
15318. ه دختر بود
15319. بليط خواهش مينم
15320. شما اشتباه مينيد
15321. منزجر ننده هست
15322. بازم شراب مخوا
15323. هر ز ممنه
15324. نمتونم برم خونه
15325. نقشه شست خورد
15326. هار هزار دلار
15327. خب باشه ميم
15328. تا ه حد
15329. بدار شو عززم
15330. ند ساله هستد
15331. من ه احمقم
15332. هي اري نمينيم
15333. مدتهاست ه نديدمت
15334. شماها دروغ مييد
15335. اونجا ار ميني
15336. ي بر ميرده
15337. هرقدر ه بخواي
15338. بايد دراز بشم
15339. فتم صبر ن
15340. هي ي نيست
15341. ي ار مينين
15342. واسه امروز افيه
15343. ان من بودم
15344. برد حرت ند
15345. خوشحالم م بنمت
15346. من بدار شدم
15347. باشه خل خوب
15348. همه ي ميزونه
15349. يه ليوان ب
15350. ي به بيست
15351. ي وشيده بود
15352. به ي مشوي
15353. ره مي توني
15354. ي شوخي ميني
15355. وش ن ريس
15356. مشلي يش امده
15357. حالت طوره جان
15358. اوه به ها
15359. اونجا ساعت نده
15360. ند سال ذشته
15361. روم حرف بزن
15362. عزيزم ت شده
15363. ي رو شنيدم
15364. با ان بالا
15365. قدر م شه
15366. ان املا درسته
15367. روزنامه نيويور تايمز
15368. تو اتولي هستي
15369. واو شفت انيزه
15370. اون هيي نداره
15371. ي ساعت ديه
15372. دنبال ار ميردي
15373. هر نفر دلار
15374. را نمي شيني
15375. ي قراره بياد
15376. نته همين جاست
15377. منو بلند ن
15378. اين ديه خرشه
15379. اين هميشي نيست
15380. خوبه نهش دار
15381. قاي م مورفي
15382. شماها ي هستيد
15383. اينا جا رفتن
15384. مشه ادامه بدم
15385. نه انطور نه
15386. اون به مرده
15387. اين يه قا
15388. ه تصادف عجيبي
15389. اين يي سخته
15390. ره اسمت ه
15391. دردسر درست نن
15392. خرن بار بود
15393. جواب خوب بود
15394. من لس نستم
15395. فر نم ميفهمم
15396. ره اهي اوقات
15397. نه موضوع يه
15398. را امتحانش نميني
15399. ه برنامه اي
15400. اصلا فراموشش ن
15401. خداحافظ قاي روزنبر
15402. تازه شروع ردم
15403. باشه ده بسه
15404. باشه با برم
15405. اوب وان نوب
15406. فتم فراموشش ن
15407. نقشه ات ه
15408. حس بد دارم
15409. جا ممنه باشه
15410. را اينو ميرسي
15411. بياييد دعا نيم
15412. ريارد خواهش مينم
15413. فر نم بشناسم
15414. صبح بخير قايان
15415. خيلي خوش مديد
15416. فتم شب بخير
15417. دارم ترت مينم
15418. اين شغال يه
15419. احساس خوب داره
15420. فر نم رفتمش
15421. اون ه احمقه
15422. نه برا اون
15423. م خوا ب
15424. ار من مرد
15425. فتم دست نزن
15426. ه جور يزي
15427. اونا م شدن
15428. اوه بسه ديه
15429. وايسين صبر نين
15430. ببخشيد منظورت يه
15431. تو ي ميخوري
15432. اون شوخي مينه
15433. ديه ه خبر
15434. باشه در مينم
15435. بيا صحبت نيم
15436. يارداري مي ني
15437. واحد تشبار ماده
15438. روم و سات
15439. همه ماده باشن
15440. ار اشتباهي بود
15441. ميدونم ه اينجايي
15442. درد نمي نه
15443. من به بودم
15444. مي دوني جاست
15445. درسته مه نه
15446. انقدر به نباش
15447. بله م تونم
15448. ي شده مي
15449. فقط حس مينم
15450. من مشلي دارم
15451. نران نباش به
15452. س اينارو بن
15453. در خواهش مينم
15454. قدر ميخواي بموني
15455. ره جون تو
15456. دقيقا همينو فت
15457. يزي واسم داري
15458. نه خودت بو
15459. خواهش مينم توني
15460. خوب ناش ن
15461. دهن شادتو ببند
15462. ي برمي ردي
15463. اونجا سي نيست
15464. عجله ن لطفا
15465. برو نزدي تر
15466. داره مياد ايين
15467. من يزي نميخوام
15468. تو ناديد شدي
15469. ن حالت خوبه
15470. ز حس من
15471. الان مام برون
15472. الان شروع مشه
15473. من مي جنم
15474. مخوام برم اونجا
15475. شماره جواب بده
15476. نمخوام ه بر
15477. شوخ نم نم
15478. من شلي ردم
15479. من بهش نفتم
15480. بايد فراموشش ني
15481. خب طور شد
15482. خوب ه اينطور
15483. روش ار ن
15484. ونتو تون بده
15485. شتن شتن شتن
15486. خيلي سخت نير
15487. ممنون ه فتي
15488. خودش رو شت
15489. اون يي طور
15490. ره اين يه
15491. زندي ادامه داره
15492. از ي ترسيدي
15493. براي ي وايسادي
15494. من ديه بسمه
15495. به من ميي
15496. قشنه اينطور نيست
15497. يي رو بردار
15498. ديشب خوش ذشت
15499. خب ند سالته
15500. مه نه جو
15501. ي صدات نم
15502. ونشو اره ن
15503. ره دو تا
15504. به ما ه
15505. خدايا م ن
15506. منو ير انداختي
15507. بي سمت راست
15508. مادرت زن زد
15509. ونم رو ببوس
15510. ون نمي خوام
15511. يه اري ن
15512. ما بر ميرديم
15513. ار خوبي بود
15514. را نمياي تو
15515. هيي هيي هيي
15516. به زبان لماني
15517. يه دقيقه صبرن
15518. تو يزيت نيست
15519. جلسه طور بود
15520. و عجله ن
15521. يزي نيست سرم
15522. ه مشلي نيست
15523. اينارو نمي نم
15524. تلفن ي بود
15525. باهات يار ردن
15526. بريم سراغ ار
15527. مال تو جاست
15528. ه ضرري داره
15529. رقصنده با ر
15530. سره حروم زاده
15531. باشه حالا ي
15532. ماس رو بردار
15533. ي نياز داري
15534. ادامه بده سرم
15535. ميخوام ريه نم
15536. من ولمو ميخوام
15537. فر نم را
15538. نه لازم نرده
15539. من ريه نردم
15540. اوه اين وحشتناه
15541. س دنبالم بيا
15542. مم مي نيد
15543. ي مي دونست
15544. من ذاشتم بره
15545. ي ار رد
15546. اوه سلام وولو
15547. بهت م مينه
15548. ي داري مينويسي
15549. نميخوام بهت بم
15550. بهت م مينم
15551. ي ميتونه به
15552. من اين ايينم
15553. ي رو بدونم
15554. هيي جم نخوره
15555. اينا رو بوشين
15556. اثر ازش نست
15557. خله خب برم
15558. تر و تمز
15559. تو باد بمر
15560. امدوارم همنطور باشه
15561. سلام ن سلام
15562. اون يه بابا
15563. س معنيش يه
15564. فر خوبي بود
15565. ي يز ديه
15566. حالا بلندش ن
15567. تا خرين قطره
15568. ندت بزنن جان
15569. ره به خدا
15570. فاميليش ي بود
15571. باهام صحبت نن
15572. مي دونيد را
15573. ي ميتونم ببينمت
15574. ه وقتي بود
15575. نظرت يه نه
15576. لعنتي ي شد
15577. همينجا نهش دارين
15578. اينجا ي داري
15579. ميي يار نم
15580. مشو از اينجا
15581. اون الان جاس
15582. عجب فر خوبي
15583. ره اينطوري بهتره
15584. هي يكار ميكني
15585. فر ننم بدوني
15586. حالا حرت ن
15587. يه يزي ديه
15588. ي دوسه هار
15589. صبر نين بهها
15590. ه جور تغييراتي
15591. خب مه يه
15592. برو ديه برو
15593. برو ببين يه
15594. حالتون ه طوره
15595. همه به ها
15596. ره اسمش يه
15597. ره امروز صبح
15598. يشنهاد تو يه
15599. زود باش ارلي
15600. ي ي ميخواد
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar