Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Topplista - Persisk-Svenskt Index

Lista över mest använda ord eller fraser

1601. باشه الان ميام
1602. دوباره انجامش بده
1603. فقط مراقب باش
1604. حالت بهتر شده
1605. فقط مواظب باش
1606. از اينجا ببريدش
1607. بيا اينجا بشين
1608. تو اون نيستي
1609. انتظارش رو داشتم
1610. داره ديرمون ميشه
1611. به خودم مربوطه
1612. خيلي خب نه
1613. اتاق زیر شیروانی
1614. من رو ببين
1615. بايد برم بخوابم
1616. خب باشه باشه
1617. همه به جز
1618. دو و سه
1619. من من نميتونم
1620. مساله اي نيست
1621. هشت هفت شش
1622. ميتوني بياي اينجا
1623. ولي بايد برم
1624. اون مهم نيست
1625. يادم نمي ياد
1626. از دستش داديم
1627. دارم ازدواج ميكنم
1628. من نه تو
1629. من فقط خيلي
1630. عروس و داماد
1631. اون يه هيولاست
1632. تو واقعي هستي
1633. اون خيلي جذابه
1634. مراقب باش باشه
1635. منو دست انداختي
1636. عصر بخير قربان
1637. خب ادامه بده
1638. خيلي خوب ممنون
1639. هي مواظب باش
1640. درست مثل خودت
1641. شما متوجه نيستين
1642. او خداي من
1643. دارم ميام اونجا
1644. من اون نيستم
1645. خيلي خوب برو
1646. بزار من برم
1647. اون رو بده
1648. دختر خوبي باش
1649. بدو بدو بدو
1650. نه راستش نه
1651. اون دختر منه
1652. بزار اون بره
1653. به سلامتي تو
1654. من سرم شلوغه
1655. واي واي واي
1656. خيلي خوب نبود
1657. تو با مني
1658. با مزه بود
1659. بيا زود باش
1660. بايد بريم داخل
1661. دارم ميرم اونجا
1662. دريافت شد قربان
1663. منم اونجا بودم
1664. برو طبقه بالا
1665. منظورم همين بود
1666. تو خيلي شجاعي
1667. بايد همين باشه
1668. بله يا خير
1669. تو بيا اينجا
1670. منتظر تو بودم
1671. دارم ميام خونه
1672. خيلي خيلي زياد
1673. اون يه عوضيه
1674. اصلا اينطور نيست
1675. تو نبايد بري
1676. قربان بله قربان
1677. اين مال شماست
1678. منو تنها بذار
1679. بهمون حمله شده
1680. خفه شو باشه
1681. اون من بودم
1682. من اونو ميشناسم
1683. تو زخمي شدي
1684. من عجله دارم
1685. بشين رو زمين
1686. بشين رو زانوهات
1687. تو خونه اي
1688. يه دختر دارم
1689. به هوش اومده
1690. ببخشيد من فقط
1691. نه حالم خوبه
1692. تو هم شنيدي
1693. من ميرم بخوابم
1694. دستتو بده من
1695. خيلي خوب بريم
1696. مسئله مهمي نيست
1697. بايد بريم بالا
1698. خيلي باحال ميشه
1699. يه خبرايي هست
1700. بره به جهنم
1701. همه شون مردن
1702. بهش حمله شده
1703. اصلا يادم نمياد
1704. تو هم خوب
1705. اما من ميدونم
1706. از نظر تئوري
1707. درست همين جا
1708. فقط دو روز
1709. باشه انجام ميدم
1710. قبلا اينجا بودم
1711. شب سال نو
1712. قرارمون اين بود
1713. ميتوني بري خونه
1714. گشت ‌و‌ گذار
1715. اراذل و اوباش
1716. ميدوني اون كجاست
1717. من بايد بفهمم
1718. اينو فراموش نكن
1719. من اينجا نبودم
1720. اي حروم زاده
1721. عالي مي شه
1722. باهاش حرف نزن
1723. سلام صبح بخير
1724. با تو نبودم
1725. نه اينجوري نيست
1726. شايد هم نه
1727. هي تو خوبي
1728. همه اينو ميدونن
1729. الان سرم شلوغه
1730. نه اين نيست
1731. تعجبي هم نداره
1732. اينجا جامون امنه
1733. ازش متنفر بودم
1734. نه من نيستم
1735. اوه نمي دونم
1736. نه بايد برم
1737. اصلا راه نداره
1738. دارم مي يام
1739. نميتوني اينجا بموني
1740. من خوب نيستم
1741. منتظرت مي مونم
1742. هنوز دير نشده
1743. من ديوونه شدم
1744. واسه همين اومدم
1745. يه نوشيدني بخور
1746. حرفت رو بزن
1747. من ميام اونجا
1748. ماشين رو بيار
1749. ولي تو نه
1750. به سمت دروازه
1751. باهام حرف نزن
1752. ميتوني راه بري
1753. سه ماه بعد
1754. من جواب ميدم
1755. برو اون طرف
1756. من مرده ام
1757. من جدي ام
1758. اما من نه
1759. شرط مي بندي
1760. خيلي بد نيست
1761. من همينجا ميمونم
1762. بي خيال مرد
1763. اوه دست بردار
1764. اما مهم نيست
1765. زياد بد نيست
1766. ببين ببين ببين
1767. اونو مي بيني
1768. سخنراني خوبي بود
1769. بايد غذا بخوري
1770. من موفق شدم
1771. سه سال بعد
1772. همه اش همينه
1773. معذرت ميخوام خانم
1774. اتفاق بدي افتاده
1775. هي اينو ببين
1776. تو اونو ديدي
1777. هميشه همينطور بوده
1778. باشه بزن بريم
1779. اون هنوز اينجاست
1780. من اول ميرم
1781. سر جات بمون
1782. حالش خوب نبود
1783. تو يه مردي
1784. بايد بس كني
1785. بايد مواظب باشي
1786. برو زود باش
1787. فقط يه دوست
1788. خيالت راحت باشه
1789. بله مي تونم
1790. درست مثل شما
1791. خوب اون يه
1792. تو اينجا هستي
1793. حدود نيم ساعت
1794. من هم دارم
1795. بهش علاقه داري
1796. نمايش تموم شد
1797. نميتونه درست باشه
1798. من متوجه نشدم
1799. بريم قدم بزنيم
1800. متوجه مي شي
1801. شماها كي هستين
1802. اشتباه متوجه شدي
1803. آداب و رسوم
1804. به تخمم نيست
1805. بدتر هم ميشه
1806. غير قابل تحمله
1807. يه مردي بود
1808. يه مدتي ميشه
1809. و اون اينه
1810. خيلي خيلي بد
1811. در باز كن
1812. بيا اين جا
1813. اين خيلي سخته
1814. تو هم اينجايي
1815. نه اينجا نه
1816. من ميرم دنبالش
1817. فايده اي نداشت
1818. تو خوشت مياد
1819. خيلي ممنون ميشم
1820. خداي من متاسفم
1821. مواظب خودتون باشين
1822. اون خيلي قويه
1823. حواستون جمع باشه
1824. خيلي ترسيده بود
1825. خوشت مي ياد
1826. من استعفا ميدم
1827. من قاتل نيستم
1828. اون من نبودم
1829. برو همين الان
1830. اين تقصير توئه
1831. باشه شب بخير
1832. از اينجا ببرينش
1833. فوق العاده شدي
1834. خيلي برات خوشحالم
1835. خبراي خوبي دارم
1836. من خيلي احمقم
1837. نه درست نيست
1838. و من متاسفم
1839. خيلي بي ادبي
1840. ده ميليون دلار
1841. باورت مي شه
1842. روز خوبي بود
1843. حالم خيلي خوبه
1844. تو اينجا نيستي
1845. هنوز مطمئن نيستيم
1846. خيلي هم عاليه
1847. دو تا به
1848. ميخواي بياي تو
1849. تو قهرمان مني
1850. اين فوق العادست
1851. خيلي خيلي ممنونم
1852. اون جاش امنه
1853. من خوب ميشم
1854. من خانواده دارم
1855. تو تو تو
1856. اون خوب بود
1857. اوه زود باش
1858. ما برنده شديم
1859. اون يه قاتله
1860. صدا رو شنيدي
1861. نه قرار نيست
1862. از ديدنت خوشوقتم
1863. تو قاتل نيستي
1864. زودباش زودباش زودباش
1865. نه واقعا نه
1866. ببخشيد معذرت ميخوام
1867. ما با هميم
1868. حالا بايد برم
1869. ما ميريم خونه
1870. تلفن رو بردار
1871. خيلي ناراحت ميشه
1872. بايد باهام بياي
1873. اون يه دختره
1874. بهش اعتقاد داري
1875. فقط محض اطلاع
1876. همين الان ميام
1877. برام خيلي مهمه
1878. بهم قول ميدي
1879. دوست دارم ببينمش
1880. خودت اينو ميدوني
1881. برو به راست
1882. نه اينجا نيست
1883. اين دفعه نه
1884. نه خوب نيستم
1885. نه دوباره نه
1886. من خيلي ترسيدم
1887. ازت بدم مياد
1888. من مي شناسمت
1889. توي ماشين بمون
1890. من عوض شدم
1891. واقعا ازت ممنونم
1892. قانون شماره ي
1893. من منظوري نداشتم
1894. دارم خواب ميبينم
1895. اون خوشش مياد
1896. فقط اون نيست
1897. اون زن يه
1898. غير قابل باوره
1899. اون صدمه ديده
1900. اين يه حقيقته
1901. نه بايد بريم
1902. من مي برمت
1903. اما اينطور نيست
1904. به خاطر نميارم
1905. بايد كار كنم
1906. بازی با کلمات
1907. چین و چروک
1908. دور از دسترس
1909. حس خوبي ندارم
1910. البته كه هستم
1911. مال من نيستن
1912. خوب بنظر مياد
1913. دارم انجامش ميدم
1914. دارم ميام تو
1915. فقط خسته ام
1916. دونه به دونه
1917. ما تو راهيم
1918. حالا بايد بريم
1919. نه من ميرم
1920. قوم و خویش
1921. دقيقا نمي دونم
1922. اون خيلي باهوشه
1923. نه با تو
1924. اون اون يه
1925. اون واقعي نيست
1926. خيلي لذت بخشه
1927. ميخواي بري بيرون
1928. شايد اينطور باشه
1929. باعث افتخارم بود
1930. بسيار خب باشه
1931. خدا وجود داره
1932. تقصير تو نبوده
1933. نميتونم توضيح بدم
1934. من ازت ممنونم
1935. خب خيلي ممنون
1936. من ازش متنفرم
1937. اين من هستم
1938. تو قسم خوردي
1939. اين بازي نيست
1940. هنوز وقت داريم
1941. ازشون خوشم مياد
1942. باشه باشه فقط
1943. اون زخمي شده
1944. لياقتش رو داره
1945. من مرده بودم
1946. سه روز قبل
1947. سرت رو بدزد
1948. باز شروع شد
1949. اول تو برو
1950. صبح مي بينمت
1951. دارم يخ ميزنم
1952. اوه اون يه
1953. دارم ميام سراغت
1954. اون با ماست
1955. ببخشيد بايد برم
1956. اون تير خورده
1957. ازش خوشت اومد
1958. دارم بالا ميارم
1959. اونا دارن ميرن
1960. اين واقعيت داره
1961. تو هم ميري
1962. حالا بيا بريم
1963. اولين روز مدرسه
1964. خيلي هم زياد
1965. تصميم با توئه
1966. ما جدا شديم
1967. دوست دارم بابا
1968. دارم ميام بيرون
1969. ميدونم ميدونم ميدونم
1970. از ملاقاتتون خوشوقتم
1971. اوه عالي شد
1972. بجنب بيا بريم
1973. منظورم اون نبود
1974. ببخشيد ببخشيد ببخشيد
1975. دوست دارم مامان
1976. اون زن منه
1977. اون مال توئه
1978. منو ببر اونجا
1979. من برش ميدارم
1980. برو اون بالا
1981. تو جايي نميري
1982. زود بيدار شدي
1983. تو اول برو
1984. جراتش رو نداري
1985. خدا خيرت بده
1986. بذارش سر جاش
1987. به جون خودم
1988. اون عالي بود
1989. خيله خب بريم
1990. باشه دوست دارم
1991. نه نمي تونيم
1992. قول مي دي
1993. تو ميري خونه
1994. ازش خوشت اومده
1995. من الان ميام
1996. هو هو هو
1997. نه نمي خواد
1998. اون ديوونه است
1999. من من نميدونم
2000. اين از اين
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar