Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Topplista - Persisk-Svenskt Index

Lista över mest använda ord eller fraser

2801. برو تو برو
2802. خيلي مواظب باش
2803. اوه سلام عزيزم
2804. خدا به همرات
2805. من عاشق شدم
2806. تو خانواده داري
2807. فقط من نبودم
2808. يالا تو ميتوني
2809. حرف زدن بسه
2810. ممنون از همه
2811. من حامله هستم
2812. بايد يادت بياد
2813. فقط راحت باش
2814. هميشه همينطوري بوده
2815. به زودي ميفهميم
2816. عالي بود رفيق
2817. ميتونست بدتر باشه
2818. صداتو نمي شنوم
2819. و دوستت دارم
2820. تو يه حيووني
2821. به سلامتي شما
2822. من اينطوري نيستم
2823. از تو متنفرم
2824. دنيا عوض شده
2825. واقعا مسخره ست
2826. خيلي وقته رفته
2827. بايد من باشم
2828. اون ديوونه نيست
2829. اينو بده من
2830. همينطوري ادامه بده
2831. مي توني بشيني
2832. اون منظوري نداشت
2833. اين همون دختره
2834. بايد راه بيافتيم
2835. زياد سخت نيست
2836. فقط برو بيرون
2837. ما مطمئن نيستيم
2838. نمايش خوبي بود
2839. تو هم همينطوري
2840. حالا برو تو
2841. نه حالش خوبه
2842. ما الان اينجاييم
2843. از تو بهترم
2844. دارم ميام دنبالت
2845. من باهاش بودم
2846. فقط يه دفعه
2847. و مال تو
2848. تو مال من
2849. سه نفر بودن
2850. پشت و رو
2851. صبح خیلی زود
2852. شاخ‌ و ‌برگ
2853. بايد بيدار شي
2854. فوق العاده ان
2855. سرم شلوغ بوده
2856. ازش دور بمون
2857. و مراقب باش
2858. خيلي خب دوستان
2859. تو هم نيستي
2860. من فقط اه
2861. بيا بريم بريم
2862. ها نه نه
2863. و من نيستم
2864. نميخواستم مزاحمتون بشم
2865. خودم ترتيبشو ميدم
2866. حالا ما اينجاييم
2867. خيلي خب سلام
2868. خوب حدس بزن
2869. بله همين الان
2870. خب مهم نيست
2871. نه نمي خواستم
2872. من خودم ديدم
2873. تو بي نظيري
2874. هي اونجا رو
2875. اون همجنس بازه
2876. من ترسو نيستم
2877. دلم برات ميسوزه
2878. واقعا دوستت دارم
2879. ما اينجا ميمونيم
2880. خيلي تابلو بود
2881. مسئله شخصي نيست
2882. ارزشش رو نداشت
2883. اينقدر احمق نباش
2884. خبرهاي بدي دارم
2885. اين بد نيست
2886. زود باش زودباش
2887. تا سه ميشمرم
2888. تازه اومدم اينجا
2889. قتل عام کردن
2890. غیر قابل استفاده
2891. با فرمان من
2892. اون در امانه
2893. خوبم حالم خوبه
2894. باشه دفعه بعد
2895. مي دونم درسته
2896. تو مي شناسيش
2897. نمي تونستم بفهمم
2898. ما در خطريم
2899. و و و
2900. درست سر موقع
2901. ده سال بعد
2902. بيدار شو عزيزم
2903. من اينو نميدونستم
2904. تقصير شما نيست
2905. بدشون به من
2906. مي خواستم ببينمت
2907. نه نه نرو
2908. ميخوام برم دستشويي
2909. دويست هزار دلار
2910. همش دروغ بود
2911. متاسفم متاسفم متاسفم
2912. درود بر شما
2913. بهتره راه بيفتيم
2914. دارم رد ميشم
2915. خيلي خب زودباش
2916. متأسفم متأسفم متأسفم
2917. بايد مي ديدمت
2918. از جمله خودم
2919. اون تو بود
2920. نتونستم انجامش بدم
2921. من لازم ندارم
2922. مي خواي بشيني
2923. برو تو خونه
2924. ادامه بده برو
2925. بريد خونه هاتون
2926. اون تو نبودي
2927. ولي من هستم
2928. خدا به همراهتون
2929. اون خيلي جوونه
2930. تو بايد بميري
2931. بله من اينجام
2932. همين رو ميخواي
2933. همين جا باش
2934. بيا بريم بخوابيم
2935. خيله خب خوبه
2936. نه عزيزم نه
2937. و خوب بود
2938. نصيحت خوبي بود
2939. بيرون مي بينمت
2940. تو دردسر افتادن
2941. زدم تو خال
2942. خفه شو لعنتي
2943. همين الان قربان
2944. تو همجنس بازي
2945. اينجا منتظر بمون
2946. الان جات امنه
2947. تا حالا ديديش
2948. من نجاتت دادم
2949. من خوبم باشه
2950. ادامه بده باشه
2951. تو ديوونه نيستي
2952. منظور بدي نداشتم
2953. اين بار نه
2954. رو به راهي
2955. خب اين عاليه
2956. اون مال ماست
2957. ارتباط قطع شد
2958. با مزه نيست
2959. بهش دست نزنيد
2960. اينجا جاي خوبيه
2961. اينجا مال منه
2962. ادب داشته باش
2963. ميتوني بياي بيرون
2964. شما خيلي مهربونيد
2965. اون بايد بميره
2966. اين دختر يه
2967. من ميام دنبالت
2968. برو فقط برو
2969. من دزد نيستم
2970. خيلي خب مرسي
2971. اونا اينجا نيستن
2972. من خيلي خوبم
2973. من زخمي شدم
2974. شب سختي بود
2975. باشه واسه بعد
2976. تو موفق ميشي
2977. تو مرد نيستي
2978. خداي من مامان
2979. نميتونم توضيحش بدم
2980. نه قسم ميخورم
2981. هي اون يه
2982. اين واسه يه
2983. سلام سلام عزيزم
2984. نقشه عوض شده
2985. اونا حالشون خوبه
2986. و جواب داد
2987. روز تا زندان
2988. من جان هستم
2989. همينجا بمون باشه
2990. باشه دوستت دارم
2991. منم ميخوام بيام
2992. سوار ماشين بشو
2993. نميخواستم اينطوري بشه
2994. من خوب بودم
2995. نتونستم نجاتش بدم
2996. فقط يه بوسه
2997. هي هي رفيق
2998. تو زنده موندي
2999. انتخابش با خودته
3000. بهش زمان بده
3001. خدايي وجود نداره
3002. همين جا خوبه
3003. بيرون منتظر ميمونم
3004. خيلي خوبه قربان
3005. نمي دونم عزيزم
3006. خيلي متاسفم قربان
3007. مي دونم متاسفم
3008. لطفا بيا اينجا
3009. نه بابا نه
3010. نبايد سخت باشه
3011. از من بشنو
3012. هوا خيلي سرده
3013. اوه باورم نميشه
3014. ما دوست نيستيم
3015. طاقت بيار رفيق
3016. سلام به شما
3017. بيخيال بيا بريم
3018. باهات مسابقه ميدم
3019. حالت خوبه خوبي
3020. مي شه بريم
3021. تو زن مني
3022. و موفق باشي
3023. اين خواست خداست
3024. نه نه لعنتي
3025. فقط ما هستيم
3026. نه منم همينطور
3027. تو همينجا ميموني
3028. حواست بهش هست
3029. من داوطلب شدم
3030. بله خيلي خب
3031. ولي ما نه
3032. هي اين يه
3033. بشين رو صندلي
3034. ببخشيد متوجه نشدم
3035. قرارمون همين بود
3036. نه امشب نه
3037. معذرت ميخوام ببخشيد
3038. مال منم همينطور
3039. روز بدي داشتي
3040. سوال خيلي خوبيه
3041. اميدوارم خوشت بياد
3042. وقتت تموم شد
3043. سلام دوست من
3044. هر جور ميلته
3045. اصلا بامزه نبود
3046. عاليه خيلي ممنون
3047. من اونو نديدم
3048. اميدوارم همينطور باشه
3049. نه قطعا نه
3050. فقط ما مونديم
3051. صداي منو داري
3052. من خيلي تنهام
3053. اين يعني بله
3054. تو بعدي هستي
3055. نه نه مامان
3056. ايده خيلي خوبيه
3057. من اونجا نميرم
3058. تو احمق نيستي
3059. ميخواي باهات بيام
3060. لطفا دنبالم بياين
3061. خيلي خب ممنونم
3062. يه نوشيدني ميخواي
3063. هي منو ببين
3064. بهش دست نزنين
3065. جوابش رو بده
3066. يالا بيا بيرون
3067. يه لحظه واستا
3068. همه روي زمين
3069. اون اونجا نيست
3070. موفق باشي ممنون
3071. بابت اون متاسفم
3072. براي شروع خوبه
3073. اون در رفت
3074. منو ببر بيرون
3075. من خوشحال نيستم
3076. من استعفا دادم
3077. مسئوليتش با منه
3078. كارمون خوب بود
3079. اون در خطره
3080. عاليه خيلي خوبه
3081. اي خداي من
3082. واقعا بايد بريم
3083. هنوز اون بيرونن
3084. خيلي خوب در
3085. مهمون من باشيد
3086. اينجا اينجا اينجا
3087. اينو نمي دونم
3088. اون منو بوسيد
3089. تو يه زني
3090. غير منتظره بود
3091. اوضاع خوب نيست
3092. تو زنده ميموني
3093. من انتخاب شدم
3094. اين يه امتحانه
3095. براي خوش شانسي
3096. شايد بايد بريم
3097. لطفا منو ببخشيد
3098. خيلي ساده اس
3099. خوبه واقعا خوبه
3100. وقت بيشتري ميخوام
3101. نه خودم ميرم
3102. اينا خيلي خوبن
3103. شايد باورت نشه
3104. سفر به سلامت
3105. فقط يه خوابه
3106. نوبت تو ـه
3107. خيلي دير بود
3108. ترتيبش رو دادي
3109. اون يه روحه
3110. اون زن داره
3111. حالمو بهم ميزنه
3112. بهت حسوديم ميشه
3113. همينو مي خواي
3114. نمي دونم قربان
3115. اون خيلي ترسيده
3116. انتخاب خوبي بود
3117. دليلش اين نيست
3118. خيلي جذاب شدي
3119. تو نجاتش دادي
3120. اونا خيلي خوبن
3121. تقديم به شما
3122. ميخواستيد منو ببينيد
3123. تو متوجه شدي
3124. ميخوام زنده بمونم
3125. تو و به
3126. بايد هم باشي
3127. معذرت ميخوام باشه
3128. توي حروم زاده
3129. بايد باهامون بياي
3130. با سه شماره
3131. بريم ناهار بخوريم
3132. دارم ميام بالا
3133. يا خود خدا
3134. همين الان بندازش
3135. خوب خيلي خوبه
3136. من موافق نيستم
3137. من قصد نداشتم
3138. اون حرف ميزنه
3139. ميخواي بريم بيرون
3140. زود باش باشه
3141. اون يه جاسوسه
3142. من همين جام
3143. بايد توضيح بدي
3144. مامان بيدار شو
3145. ميخواي تنها باشي
3146. خب من رفتم
3147. همش مال خودته
3148. ازشون خوشم نمياد
3149. من ماشين دارم
3150. بله يا نه
3151. درجه به راست
3152. اول من ميرم
3153. در موردش خوندم
3154. خيلي وقته نديدمش
3155. من سرباز نيستم
3156. اصلا بد نيست
3157. ميخواي منو بزني
3158. اوه بله درسته
3159. امشب تموم ميشه
3160. ميتوني بياي تو
3161. تو منو ديدي
3162. و اسم شما
3163. فقط يه نوشيدني
3164. شما بازداشت هستيد
3165. به حد مرگ
3166. امروز همون روزه
3167. ميشه بيام داخل
3168. الان بهتر شد
3169. حالا راه بيفت
3170. اون مريض بود
3171. تو يه جاسوسي
3172. وقت بيدار شدنه
3173. ولي من اينجام
3174. اين بي معنيه
3175. با خودت ببرش
3176. نه قربان نه
3177. نميخوام حرف بزنم
3178. اون الان اينجاست
3179. اين عالي ميشه
3180. من بهت مديونم
3181. اين زن يه
3182. مامور دانم هستم
3183. اينو خوب اومدي
3184. تو باهام مياي
3185. اوه يا خدا
3186. به صف شين
3187. من من خوبم
3188. نه عيب نداره
3189. برو تو تخت
3190. برو برو يالا
3191. شماها حالتون خوبه
3192. بله سرور من
3193. احمق احمق احمق
3194. بزار سر جاش
3195. بشين راحت باش
3196. خيلي خب حله
3197. اون حرف نميزنه
3198. در تماس باش
3199. مسخره بازي بسه
3200. داره جالب ميشه
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar