Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Topplista - Persisk-Svenskt Index

Lista över mest använda ord eller fraser

401. ارزشش رو داره
402. من و شما
403. درست مثل تو
404. رو به جلو
405. موضوع اين نيست
406. تو دردسر افتاده
407. بهم دست نزن
408. كارم تموم شد
409. خواهش ميكنم نه
410. نه اشكالي نداره
411. باهاش حرف بزن
412. بعد از مدرسه
413. و حالا من
414. و اين يه
415. حال بهم زنه
416. تو رو فرستاده
417. صبر كن نه
418. سازمان امنيت ملي
419. نه در واقع
420. واقعا دوست دارم
421. من نمي خواستم
422. يه اتفاقي افتاده
423. داره اتفاق ميفته
424. فردا مي بينمت
425. حق با منه
426. بهتر از تو
427. خوب خيلي خوب
428. خودم مي دونم
429. با من بمون
430. ما نمي دونيم
431. صحيح و سالم
432. بهت اعتماد دارم
433. بيا انجامش بديم
434. عشق و حال
435. نه هنوز نه
436. نه اون يه
437. شايد تو بتوني
438. اين خيلي بده
439. برات مهم نيست
440. ‏ فضانورد ‏
441. فقط يادت باشه
442. بهم خبر بده
443. صدامو مي شنوي
444. درست مي شه
445. اوه نه من
446. اينطور فكر ميكني
447. خب خب خب
448. اين اتفاق ميفته
449. همه جا هستن
450. خيلي سخت بود
451. براي همه ي
452. من رو ببخشيد
453. حالش خوب نيست
454. قبل از من
455. به سمت شرق
456. هنوز زنده اي
457. نمي دونم شايد
458. اونا دارن ميان
459. در معرض خطر
460. خيلي خوشحال شدم
461. كار داري ميكني
462. اون دوست داره
463. داره بدتر ميشه
464. ساخت و ساز
465. نميتونم اجازه بدم
466. تموم شده بود
467. حالم خوب نيست
468. خيلي هم خوبه
469. تقصير من نبود
470. ثانيه وقت داري
471. پیش از این
472. اين خيلي عاليه
473. تو قول دادي
474. باهاش حرف زدم
475. ببين من فقط
476. حتي يه ذره
477. كجا ميخواي بري
478. منظورم اين نيست
479. خداي من نه
480. من اشتباه كردم
481. يه نفر هست
482. تو خونه من
483. احساس بدي دارم
484. با هم دوستيم
485. نمي دونم من
486. اتفاقي برات افتاده
487. خيلي خب ممنون
488. حال بهم زن
489. اين براي تو
490. داريم كجا ميريم
491. خيلي خيلي متاسفم
492. تو مي دونستي
493. سر در نميارم
494. مي دونم اما
495. باهاش حرف زدي
496. تو بايد بدوني
497. خيلي خسته ام
498. تو يه احمقي
499. دفاع از خود
500. سیاه و سفید
501. تلاش خوبي بود
502. من باورم نميشه
503. من ازت ميخوام
504. بدتر از اون
505. من فقط من
506. هنوز زنده است
507. همين جا بمون
508. ما دوست داريم
509. يه نقشه دارم
510. بهش نياز داريم
511. خيلي بد بود
512. بهم قول دادي
513. براي يه مدتي
514. اين خيلي مهمه
515. دستت رو بكش
516. بیش از یک
517. كسي اينجا نيست
518. اون زنده ست
519. از خود راضي
520. هستي يا نه
521. لعنت به من
522. اون زنده ـست
523. تو كجا بودي
524. ها ها ها
525. بيا اينجا ببينم
526. ميتونم انجامش بدم
527. دستت رو بده
528. تو نمي فهمي
529. نه لازم نيست
530. خيلي ساده ست
531. اونا كي هستن
532. ترتيبش رو ميدم
533. همين الان برو
534. خيلي خنده داره
535. تقصير تو نبود
536. خوشحالم مي بينمت
537. خيلي خوشم مياد
538. واقعا نمي دونم
539. تو خيلي خوبي
540. يه اشتباه بود
541. ترجمه و زيرنويس
542. من ميخوام بدونم
543. منو نجات دادي
544. با هم ميريم
545. داري يا نه
546. از من متنفر
547. من باور دارم
548. نمي تونم ببينم
549. باعث افتخار منه
550. به حساب من
551. خب من فقط
552. اين يه دستوره
553. خيلي حال ميده
554. حس خوبي داره
555. زنده مي مونه
556. سعيم رو ميكنم
557. تو اونجا بودي
558. ميتوني انجامش بدي
559. اوه خواهش ميكنم
560. نه براي من
561. خيلي خب خوبه
562. اين يارو يه
563. يه دوست قديمي
564. تو هم ميخواي
565. من مجبور بودم
566. بايد مطمئن بشيم
567. حالت خوب نيست
568. مرد خوبي بود
569. دو تا دختر
570. تمام و کمال
571. تمام ‌و ‌کمال
572. اين كافي نيست
573. اين اتفاق نميفته
574. با من بياين
575. فقط يه سوال
576. بي خيال شو
577. سفر در زمان
578. مي تونم ببينم
579. دارم مي ميرم
580. من معذرت ميخوام
581. بهش اعتماد دارم
582. ازش خوشم نمياد
583. تر و تميز
584. زده به سرت
585. باشه خيلي خوب
586. كم و بيش
587. سلام اسم من
588. حواست بهش باشه
589. دارم ديوونه ميشم
590. اوه بي خيال
591. اتفاقي براش افتاده
592. يه دقيقه وايسا
593. اينو مي دونم
594. خيلي خوب نيست
595. من مي دونستم
596. شب و روز
597. خارج از کشور
598. من ديوونه ام
599. فقط تو رو
600. به اميد ديدار
601. بهش نياز دارم
602. من جايي نميرم
603. توي دردسر افتاده
604. لعنت بر شيطون
605. نظرت عوض شد
606. قول داده بودي
607. ازش خوشم اومد
608. شايد يه روز
609. از دست رفت
610. اون تو يه
611. يالا بيا بريم
612. دوباره مي بينمت
613. خيلي خنده دار
614. خوبه خيلي خوبه
615. شما هم همينطور
616. در رو ببند
617. حواسم بهش هست
618. خب اون يه
619. ولي من نميتونم
620. من رو ببخش
621. خيله خب باشه
622. من انجامش ميدم
623. تو هم مياي
624. اسلحه رو بنداز
625. براي من مهمه
626. خرت و پرت
627. همش همين بود
628. خيلي بامزه اي
629. تو اماده اي
630. من اجازه نميدم
631. داره مياد اينجا
632. من باهات ميام
633. بهت هشدار ميدم
634. من زنده ام
635. من دوستش دارم
636. من اينجا نيستم
637. دل و جرأت
638. خيلي دوست داشتنيه
639. دو تا مرد
640. هي بيا اينجا
641. بيا اينجا عزيزم
642. اين عادلانه نيست
643. بهش نياز داري
644. خيلي وقته نديدمت
645. منم مثل تو
646. زياد مطمئن نيستم
647. ارزشش رو داشت
648. خيلي ازت ممنونم
649. مي خواي بياي
650. بايد اينجا باشه
651. اين مهم نيست
652. فقط يه دونه
653. بريد بريد بريد
654. با تو هستم
655. تو هم هست
656. فقط و فقط
657. يالا يالا يالا
658. باهاش حرف ميزنم
659. نه نه اصلا
660. همه مي دونن
661. نميتونم نفس بكشم
662. ازت خوشش مياد
663. شما حالتون خوبه
664. اين مال توئه
665. دارم مي بينم
666. اره خيلي خوبه
667. من من فقط
668. نه نمي توني
669. اينجا و اينجا
670. من قول ميدم
671. اين حرفو نزن
672. هميشه دوست داشتم
673. زود باش بريم
674. صداي منو ميشنوي
675. يه ميليون دلار
676. بهش قول دادم
677. منو يادت مياد
678. به جز اون
679. را دوست دارم
680. اون زنده است
681. خيلي عالي ميشه
682. بهترين دوست من
683. اون مي دونست
684. همش تقصير منه
685. اون داره ميره
686. بزار حدس بزنم
687. با تمام وجود
688. براش مهم نيست
689. خيلي جالب بود
690. نه فكر نميكنم
691. من احمق نيستم
692. من حامله ام
693. تازه شروع شده
694. ما هم همينطور
695. به اين سرعت
696. منو مي شناسي
697. بهت دستور ميدم
698. من خسته ام
699. خب من ميرم
700. من مي فهمم
701. ما مي ريم
702. لعنت به اون
703. اين اولين باره
704. حالا مي فهمم
705. خيلي مسخره ست
706. من من من
707. خب بذار ببينم
708. صبح بخير خانم
709. به ياد دارم
710. اين وقت شب
711. تو تنها نيستي
712. يه سوال دارم
713. ميتوني كمكم كني
714. نه نمي خوام
715. وقت خوبي نيست
716. از همه جا
717. ما داريم ميايم
718. بين خودمون بمونه
719. اونجا رو ببين
720. ايمان داشته باش
721. خيلي خوشحال ميشم
722. خوبه خوبه خوبه
723. درست به موقع
724. ميشه بس كني
725. از اينجا ببرش
726. بي خيال بابا
727. خوشحال مي شم
728. خيلي بامزه بود
729. ميخواي منو بكشي
730. من متوجه نميشم
731. از طرف يه
732. ازش دور شو
733. داره دير ميشه
734. به لطف تو
735. من اينجا بودم
736. منتظر مي مونم
737. برام اهميتي نداره
738. اما اون يه
739. احساس خوبي دارم
740. اينجا امن نيست
741. قابل قبول نيست
742. درست مثل من
743. مال من بود
744. ولي من فقط
745. يه مرد خوب
746. نظرم عوض شد
747. بيا بريم خونه
748. اشتباه من بود
749. فقط خفه شو
750. من يه احمقم
751. من وقت ندارم
752. دوباره و دوباره
753. فقط انجامش بده
754. من ميرم تو
755. تو اينو ميدوني
756. خيلي خب رفيق
757. داره جواب ميده
758. تو اونو كشتي
759. نه من نميتونم
760. خيلي معذرت ميخوام
761. عزيزم حالت خوبه
762. ما رو ببخشيد
763. ده هزار دلار
764. متوجه نمي شم
765. اما من فقط
766. بعد از شام
767. خب من دارم
768. بازي تموم شد
769. يه راهي هست
770. مسئله اين نيست
771. يه اتفاق بود
772. بهش نشون بده
773. بهت اعتماد ندارم
774. سرم شلوغ بود
775. اين تنها راهه
776. بعيد مي دونم
777. هنوز اون بيرونه
778. تو ميتوني بري
779. من ميرم خونه
780. اون بيرون يه
781. اين رو ببين
782. داره بهتر ميشه
783. خيلي خب عزيزم
784. ازم دور شو
785. برو تو ماشين
786. تو ديوونه شدي
787. اصلا و ابدا
788. بايد انجامش بدم
789. به توافق رسيديم
790. من ميرم بيرون
791. بايد بريم بيرون
792. واقعا عالي بود
793. بخواب روي زمين
794. نه ما فقط
795. بهش اعتماد ندارم
796. تو خوب ميشي
797. بعد از ساعت
798. از اين ور
799. بهش احتياج دارم
800. دست ها بالا
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar