Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Topplista - Persisk-Svenskt Index

Lista över mest använda ord eller fraser

801. نه ما فقط
802. بهش احتياج دارم
803. هوات رو دارم
804. دست ها بالا
805. نه من نه
806. بعدا مي بينمتون
807. و اون مرد
808. خيلي عجيب بود
809. شب بخير عزيزم
810. يه لحظه لطفا
811. با تمام قدرت
812. دوباره شروع شد
813. ميتونم توضيح بدم
814. برو از اينجا
815. بيا بيا بيا
816. يكي كمكم كنه
817. تو خوش شانسي
818. خودتم مي دوني
819. مرد و زن
820. بهم اعتماد نداري
821. به جز تو
822. قدم به قدم
823. من ديوونه نيستم
824. ولي من دارم
825. الان ميام اونجا
826. نه من نميخوام
827. خب در واقع
828. غیر قابل پیش‌بینی
829. حق با توه
830. بايد اينو ببيني
831. حق با توـه
832. خيالم راحت شد
833. زود باش برو
834. تو دردسر افتادي
835. هنوز نمي دونم
836. خودتو نشون بده
837. يه تصادف بود
838. اين خيلي عجيبه
839. تو دردسر افتادم
840. بلايي سرش اومده
841. برو بيرون برو
842. اين با من
843. بايد مطمئن بشم
844. بيا بريم تو
845. تو رو نميشناسم
846. اين من نيستم
847. دوست داشتني بود
848. اين مال منه
849. دوستت دارم عزيزم
850. نه الان نه
851. حس بدي دارم
852. و حدس بزن
853. يه شروع تازه
854. هي حالت خوبه
855. نقشه اي داري
856. رو به ديوار
857. تو ديوانه اي
858. دو روز قبل
859. خب بزن بريم
860. اين شغل منه
861. دوست دارم عزيزم
862. بريم انجامش بديم
863. اون اتفاق افتاد
864. درست مثل بقيه
865. من نميخوام برم
866. اون اينجا بود
867. خيلي بد ميشه
868. بايد بري خونه
869. يه اتفاقي افتاد
870. بهت ياد ميدم
871. نه مي دونم
872. دوست دختر داري
873. فوق العاده اس
874. درست مثل اون
875. خيلي زيبا بود
876. از همه تون
877. نميتونم انجامش بدم
878. بهش اعتماد داري
879. مراسم تشییع جنازه
880. باشه من ميرم
881. اين مسخره ست
882. بايد برم بيرون
883. تو دوست من
884. الان بايد بريم
885. نه نمي دونم
886. دست من نيست
887. نه تو نه
888. به جز من
889. اين منصفانه نيست
890. شما رو ميشناسم
891. مطمئني حالت خوبه
892. با من بيايد
893. نه اما من
894. بايد بريم خونه
895. توي دردسر افتادي
896. ضرب و شتم
897. اينجا خونه منه
898. با ما بيا
899. تو حق داري
900. خيلي بهت مياد
901. يه حادثه بود
902. بذار بيام تو
903. هر اتفاقي افتاد
904. ميخواي حرف بزني
905. خيلي خوشحال ميشه
906. مايل در ساعت
907. ولي اينطور نيست
908. دارم ميرم خونه
909. اين من بودم
910. يه جاي دور
911. همين و بس
912. براي من نيست
913. از دستش دادم
914. بايد ادامه بديم
915. جیغ و داد
916. اين جا رو
917. بذار توضيح بدم
918. از اين طرفه
919. بهت هشدار دادم
920. بي فايده است
921. نه نه هنوز
922. خانم رئيس جمهور
923. تقصير اون نيست
924. اينجا كار ميكني
925. خب نمي دونم
926. ميخواي زنده بموني
927. من خسته شدم
928. نه همين الان
929. با شمارش من
930. زرق و برق
931. باهاشون حرف بزنم
932. اوه اوه اوه
933. فوق العاده س
934. من انجام ميدم
935. خنده دار نبود
936. همه حالشون خوبه
937. بايد برم اونجا
938. خب بيا بريم
939. تو رو ميخوام
940. خيلي ساده است
941. اين تو نيستي
942. اينو يادت باشه
943. حتي يه بار
944. نمي دونم فقط
945. عصر به خير
946. از اونجا برو
947. فقط يه ثانيه
948. بيست و دو
949. غل و زنجیر
950. بله بله بله
951. بــله بــله بــله
952. به همين زودي
953. نه خيلي خب
954. به خاطر ما
955. تو خفه شو
956. اين جواب ميده
957. بذار من برم
958. يه خورده بيشتر
959. فقط نمي تونم
960. اين واقعي نيست
961. اون رفته بود
962. اين براي توئه
963. تو اينجا بمون
964. بذار اون بره
965. با شماره سه
966. هيجان زده شدم
967. به خاطر شما
968. بايد الان بريم
969. به سمت جلو
970. اين مرد يه
971. هميشه مي دونستم
972. كجا بايد بريم
973. اون مرده بود
974. منو تنها نذار
975. يه تله ست
976. داره اتفاق ميوفته
977. خيلي دوستش دارم
978. بايد جواب بدم
979. داشتم مي رفتم
980. من متاسفم من
981. اين يه بازيه
982. اون اونجا بود
983. حالا نوبت منه
984. اونجا مي بينمت
985. در اسرع وقت
986. به من نه
987. اين طرف لطفا
988. بيست و هفت
989. واو واو واو
990. با علامت من
991. تو هم هستي
992. تو يه قهرماني
993. خداي من يه
994. خودم و خودت
995. ارائه اي از
996. حالش خوب بود
997. من دوست داشتم
998. نبايد اينجا باشم
999. اون رو ديدي
1000. براي تو نيست
1001. زود باش عزيزم
1002. خيلي مسخره است
1003. مياي يا نه
1004. مرگ و میر
1005. زياد مهم نيست
1006. ازش خوشت نمياد
1007. اينو امتحان كن
1008. وزارت امور خارجه
1009. داري منو ميترسوني
1010. ازت ميخوام بري
1011. چشم‌ به‌هم زدن
1012. بايد مراقب باشي
1013. نه براي تو
1014. دو و نيم
1015. حالا مي دونم
1016. اين يه شوخيه
1017. خيلي شرمنده ام
1018. اونا مي دونن
1019. غير قابل قبوله
1020. خيلي ازتون ممنونم
1021. بيا بريم بيرون
1022. دارم ميرم بيرون
1023. من قول دادم
1024. حالم خوب ميشه
1025. خوب و بد
1026. نه تا حالا
1027. يالا زود باش
1028. حق با توست
1029. حالت خوبه عزيزم
1030. به درد نخور
1031. من مي ميرم
1032. درست سر وقت
1033. خيلي خوشم اومد
1034. دو سال قبل
1035. با تمام سرعت
1036. باشه خيله خب
1037. خيلي درد داره
1038. نه بي خيال
1039. با تمام وجودم
1040. خارق العاده است
1041. به درد ميخوره
1042. ازت خوشم نمياد
1043. اين راهش نيست
1044. لعنتي لعنتي لعنتي
1045. همش تقصير توئه
1046. به طور رسمي
1047. تقريبا تموم شده
1048. خودم انجامش ميدم
1049. خيلي خوشمزه ست
1050. تو در اماني
1051. نه نه واقعا
1052. واقعا بايد برم
1053. بايد بريم اونجا
1054. منو نجات بده
1055. به عنوان دوست
1056. ولي مهم نيست
1057. بنظر خوب مياد
1058. نه من واقعا
1059. خيلي ترسيده بودم
1060. ولي من ميتونم
1061. خيلي لطف داري
1062. منو يادت نمياد
1063. انتخاب با خودته
1064. احساس خوبي ندارم
1065. يه جايي هست
1066. يه شوخي بود
1067. بذار نشونت بدم
1068. اون خيلي خوبه
1069. برين برين برين
1070. ولي من ميدونم
1071. اصلا خوشم نمياد
1072. بله مي دونم
1073. خوب خوب خوب
1074. در حال انجامه
1075. اوه خيلي خب
1076. بايد قول بدي
1077. بهت احتياج داريم
1078. خيلي خب عاليه
1079. اينو دوست دارم
1080. من تير خوردم
1081. از من متنفره
1082. در اختيار شماست
1083. ما وقت نداريم
1084. نه اين دفعه
1085. همه جا هستند
1086. به ياد بيار
1087. دو هفته بعد
1088. نه صبر كنيد
1089. مي تونيد بريد
1090. واي خدا جون
1091. حالا نوبت توئه
1092. من خوشم نمياد
1093. من يادم مياد
1094. حواسم بهت هست
1095. زود تموم ميشه
1096. نه عيبي نداره
1097. اين تقصير منه
1098. حالت بهتر ميشه
1099. به زودي ميبينمت
1100. اون يارو يه
1101. تو هم ميدوني
1102. اين خيلي باحاله
1103. از اين سمت
1104. من اونجا نبودم
1105. هنوز نمي دونيم
1106. به نظر خوبه
1107. خيلي خوب بيا
1108. برو اون تو
1109. تو عالي هستي
1110. خيلي سرم شلوغه
1111. من يادم نمياد
1112. بايد اينو بدوني
1113. اصلا جالب نيست
1114. همين الان بيا
1115. نه تو نميتوني
1116. نه نه عزيزم
1117. كسي اينجا هست
1118. هنوز مطمئن نيستم
1119. پناه بر خدا
1120. فقط دو دقيقه
1121. تو داري ميري
1122. عجيب و غريبه
1123. خيلي مي ترسم
1124. محکوم به مرگ
1125. من هواتو دارم
1126. بايد انجامش بديم
1127. زنده يا مرده
1128. اون بايد بره
1129. الان اينجا بود
1130. من مي مونم
1131. من اهميتي نميدم
1132. تحت هر شرايطي
1133. نه مهم نيست
1134. من خوشم مياد
1135. فقط اين نيست
1136. بعد از تو
1137. بايد جالب باشه
1138. اون تو بودي
1139. من و مادرم
1140. تو بايد بفهمي
1141. عصر بخير خانم
1142. اثري ازش نيست
1143. تو خسته اي
1144. جوابم رو بده
1145. دارن ميان اينجا
1146. بيا حرف بزنيم
1147. حالم بهم خورد
1148. تو رو ميبينم
1149. بايد اونجا باشه
1150. واقعا خوب بود
1151. اون دوست منه
1152. سلام عزيزم سلام
1153. شش ماه بعد
1154. اون مرد يه
1155. يالا بزن بريم
1156. آب پرتقال ‏
1157. به موقع اومدي
1158. ولي من نه
1159. نه فقط تو
1160. تو صندوق عقب
1161. منو مي خواي
1162. خيلي خب بسه
1163. مي تونم ببينمش
1164. خيلي مطمئن نيستم
1165. يه صدايي شنيدم
1166. مهمون من باش
1167. اين خنده داره
1168. من نميخوام بميرم
1169. و اين يارو
1170. تو حامله اي
1171. صبح بخير قربان
1172. خارق العاده ست
1173. تو مال مني
1174. كجا بايد برم
1175. تو نميتوني بري
1176. خيلي خيلي ممنون
1177. حروم زاده ها
1178. ما ميخوايم بريم
1179. تو خيلي باهوشي
1180. خب تموم شد
1181. نه اون نه
1182. تو منو نميشناسي
1183. از ديدنتون خوشبختم
1184. خب موفق باشي
1185. زياد دور نيست
1186. نه نه الان
1187. من ميتونم برم
1188. نه اون نيست
1189. يه اشتباهي شده
1190. وقت زيادي ندارم
1191. نه خيلي زياد
1192. لياقتش رو داري
1193. واقعا معذرت ميخوام
1194. داره خوب ميشه
1195. اونو بده من
1196. صد هزار دلار
1197. ترجيح ميدم بميرم
1198. تو منو ميشناسي
1199. باشه يه لحظه
1200. اون با منه
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar