Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Topplista - Persisk-Svenskt Index

Lista över mest använda ord eller fraser

8401. مه يار رده
8402. حالت طوره رفيق
8403. جا بايد برم
8404. ره خواهيم ديد
8405. هيي نميتونم ببينم
8406. حالا بهم بو
8407. بهش مي م
8408. يالا نفس بش
8409. فرقي نمي نه
8410. از شناتون خوشوقتم
8411. خب كه ي
8412. حالت خوبه رفق
8413. يار بايد ميردم
8414. من مشل دارم
8415. يه دختر وولو
8416. رونده بسته شده
8417. بايد يكار كنيم
8418. روم باش سرم
8419. ار اون بوده
8420. البته مشلي نيست
8421. ازم فاصله بير
8422. الان ادم اومد
8423. م تون بر
8424. امروز روز بزريه
8425. صبح بخر قربان
8426. ره من دارم
8427. نه ه ذشت
8428. ولم ن نه
8429. اين ار نمينه
8430. باد تمومش ن
8431. همه همينو مين
8432. اما صبر ن
8433. ه ناه ن
8434. ان صدا ه
8435. نجات دا ردم
8436. بهت تبري ميم
8437. واسه ي اينجايي
8438. برو نار ببينم
8439. ي شروع مينيم
8440. ه فري ميني
8441. خيلي خوشل شده
8442. تو ه خبر
8443. اون يي نه
8444. اين خيلي خوشله
8445. جدي دارم ميم
8446. دليلش ي بود
8447. سلام ه خبره
8448. دارم سعيمو مينم
8449. تو اشتباه ميني
8450. بهشون شلي نيد
8451. طور اينقدر مطمئني
8452. خوب جا بوديم
8453. تو دروغ ميي
8454. م شو برو
8455. خل نزد بود
8456. دار به مخند
8457. مشلي وجود داره
8458. بهش شلي ردم
8459. ات ي شده
8460. طوري انجامش دادي
8461. تو يزي فتي
8462. نه هيي نيست
8463. به ارت برس
8464. نه شلي نن
8465. خوب ي شد
8466. بيا يش بابا
8467. خوب ه خبر
8468. سلام اسمت يه
8469. تو ازدواج رد
8470. ببين ي برشته
8471. جالبه مه نه
8472. متونم انارو بنم
8473. فقط ه دققه
8474. معنيش ي ميشه
8475. ي دارم ميم
8476. بررد سر جات
8477. يزي نيستيزي نيست
8478. اره اي ندارم
8479. نزدي من نشو
8480. تو ماده ا
8481. ز لازم دار
8482. تو شست خوردي
8483. معني اون يه
8484. شما جا بودين
8485. از ددنتون خوشبختم
8486. صبر ن يه
8487. اون يار مينه
8488. ي شده مامان
8489. سره يا دختر
8490. من سيار نميشم
8491. مشه خفه ش
8492. درو باز نين
8493. ي شده مرد
8494. ره ه خبر
8495. ه خبرا رفيق
8496. ساعت ميام دنبالت
8497. باهام ازدواج ميني
8498. من مت مينم
8499. تو راست ميفتي
8500. سه هار نج
8501. ناراحت ننده ست
8502. من به نيستم
8503. به زل زد
8504. به ان زود
8505. همه وش نيد
8506. بهش وش نده
8507. بايد اينارو بنم
8508. نه ديه نه
8509. تو رانندي ن
8510. اين ارا يه
8511. حالا ديه برو
8512. م م خوا
8513. داره اتفاق موفته
8514. يه يز بد
8515. ه غلطي مينين
8516. فر نم خوبه
8517. اين ارو مينم
8518. اونجا زندي مينه
8519. حدس بزن ه
8520. سلام عززم طور
8521. به خودت نير
8522. باشه ي شده
8523. دستش رو بير
8524. مرسي خواهش مينم
8525. درد مي نه
8526. ي ميل دارين
8527. ه حادثه بود
8528. مدونم ه متون
8529. خدا لعنتشون نه
8530. را تو اينجايي
8531. حالا ناش ن
8532. يج شده بودم
8533. بايد ار نم
8534. ممنون از متون
8535. خودتو سرزنش نن
8536. براي همه يز
8537. خيلي خب بهها
8538. ي داره ميشه
8539. تو ماده نيستي
8540. داري اذيتم ميني
8541. زن بزن اورانس
8542. خودش شروع رد
8543. دم خوبي بود
8544. ه جور اري
8545. انليسي حرف بزن
8546. بهتون خوش ميذره
8547. اون دروغ فت
8548. ره دارم ميبينم
8549. ره خوبه خوبه
8550. خيلي سون بود
8551. مخوا م ن
8552. ي ي شد
8553. ره بد نيست
8554. خرن بار ددش
8555. خدا من نه
8556. يه مشل داريم
8557. ي بهتون فتم
8558. تو يه شغالي
8559. روز شرزاري مبار
8560. بهش دروغ نو
8561. من ه ندارم
8562. ره خنده داره
8563. خانم ميدوري اوا
8564. هار ماه بعد
8565. ارتون تموم شد
8566. اين ي دستوره
8567. قسم م خورم
8568. بهم شلي ني
8569. من داش ردم
8570. نمتونم قبولش نم
8571. برردين سر ارتون
8572. ره خوشت مياد
8573. اما اشتباه ميردم
8574. خودتو ناراحت نن
8575. من من نمدونم
8576. بو ار نم
8577. عززم ز نست
8578. جريان ي بود
8579. ره خوشم اومد
8580. ره البته البته
8581. خوب يش ميره
8582. ه خبره انجا
8583. ره حالت خوبه
8584. يالا بازش ن
8585. رفتي ي ميم
8586. را مجبور بودم
8587. مشلي نيست رفيق
8588. نه هنوز هيي
8589. ازش خوشم نماد
8590. حال خودت طوره
8591. اون فت نه
8592. تو ه نست
8593. ديه يزي نيست
8594. جناب رئس جمهور
8595. شند ه فت
8596. زودباش با برم
8597. هي ولش ن
8598. من ر هستم
8599. س اون ه
8600. ان حققت داره
8601. ول ول ول
8602. بيا اينجا وولو
8603. ي جدي ميي
8604. تو ه ميدوني
8605. ون حقيقت داره
8606. انليسي حرف ميزني
8607. ه انجا نست
8608. باهاش صحبت ردي
8609. اوه جدي ميي
8610. ره بيا بريم
8611. خوشحالم ه ميبينمتون
8612. باد شروع نم
8613. امشب م بنمت
8614. يز خاصي نبود
8615. ي داريم اينجا
8616. بجنب عجله ن
8617. نجره رو ببند
8618. زودباش عجله ن
8619. م لازم دار
8620. ميخوام بدونم را
8621. نران نباش باشه
8622. منم قبول ردم
8623. من ول نميخوام
8624. همه ي امنه
8625. اون فرار رده
8626. سفرتون طور بود
8627. خب بستي داره
8628. ول نران نباش
8629. با تمومش نم
8630. ار اون نبود
8631. خودم انجامش مدم
8632. خب ان ه
8633. اين خيلي احمقانهست
8634. من فتم نه
8635. ره نه من
8636. لطفا انارو نن
8637. سريع تمومش ن
8638. در و مادر
8639. بايد روم باشي
8640. ما ماده ام
8641. دوستت دارم سرم
8642. طور اومد داخل
8643. تو ليس نيستي
8644. قول مدم باشه
8645. جور اومد انجا
8646. متون مم ن
8647. اتت رو بردار
8648. ه اتفاقي افتادش
8649. بهت خوش مذره
8650. ان خونه منه
8651. همين فرو ميردم
8652. اين خرين فرصتته
8653. ه ز شده
8654. ه هيجان انيز
8655. ليس داره مياد
8656. دست خودم نست
8657. ه فر رد
8658. متون درستش ن
8659. من احمق نستم
8660. دققه وقت دار
8661. نه برا من
8662. ي رو ميدونه
8663. دوباره شروع ن
8664. داره راست ميه
8665. يزي ير وردي
8666. با حرف بزنم
8667. نه لازم نست
8668. تو جا مر
8669. اينجا خونهي منه
8670. يا نج تن
8671. طور دامون رد
8672. هر تو بخوا
8673. تو يدام ردي
8674. ره ميدوني يه
8675. بهم وش بده
8676. واسم مهم نست
8677. ي رو ميي
8678. خوشحالم ه انجا
8679. مخوا بدون را
8680. عاشق ان هنم
8681. تعدادشون خل زاده
8682. را اشال داره
8683. نمتون انارو بن
8684. خب ي داريم
8685. خب يار نيم
8686. همين اتفاقي نميافته
8687. باد انو ببن
8688. نمتونم مت نم
8689. همنجا صبر ن
8690. من جادور نيستم
8691. انو ادت ماد
8692. را هنوز انجا
8693. اوضاع تغيير رده
8694. اسمت ه سر
8695. فر خل خوبه
8696. باهاتون تماس مييرم
8697. من همجنسرا نيستم
8698. ي روز دير
8699. ان وظفه منه
8700. شما ي باشين
8701. خب فر نم
8702. ه مدت شده
8703. باشه مدون ه
8704. خلخب روم باش
8705. نميتونين اينارو بنين
8706. ر ي جي
8707. ي دستيرت شد
8708. روت حساب منم
8709. خرابي نترل هوا
8710. نميخواستم بيدارت نم
8711. به ي شرط
8712. اوه ا خدا
8713. باد بهش بم
8714. ميتونم اينارو بنم
8715. ه قرار داشتم
8716. من باز منم
8717. بخوابن رو زمن
8718. اوه خواهش منم
8719. خب منم همنطور
8720. دار اشتباه من
8721. باشه تو برد
8722. من نران نستم
8723. نميخوام باهات بجنم
8724. ز خاص نبود
8725. اوه ره ممنون
8726. خودتو خال ن
8727. بو خوب مد
8728. سوال خل خوبه
8729. تو ماشن بمون
8730. برو نار ببنم
8731. ايوان لا بفرماييد
8732. اره ا نداشتم
8733. م لازم داريم
8734. ما داش منم
8735. ه ملون دلار
8736. مطمئنم ه همنطوره
8737. خل در ردم
8738. خل خوب شد
8739. تقصر من نست
8740. طور انارو من
8741. من ز نمبنم
8742. من قهرمان نستم
8743. ما ه نمدونم
8744. ماده ا ره
8745. نميتونم تحملش نم
8746. اون خل قوه
8747. با انو ببن
8748. لطفا مم نن
8749. بذار بام داخل
8750. انو ادت باشه
8751. را تعقبم من
8752. ه مدون ه
8753. بهش عادت من
8754. برخ به راست
8755. ار اشتباه ردم
8756. انجا ه نست
8757. حرفتو باور منم
8758. ه جا امن
8759. مدون ه نمتونم
8760. ره فر خوبه
8761. خل لطف رد
8762. بهم اعتماد دار
8763. داره حرت منه
8764. تو ه هولا
8765. شما هم همنطور
8766. نمتونم نفس بشم
8767. مدت زاد ذشته
8768. به قتل رسده
8769. زاد وقت ندارم
8770. ه ز اشتباهه
8771. خب مدون ه
8772. ل ار دارم
8773. يرم تو ليس
8774. واي ندش بزنن
8775. ولي ديه نمينم
8776. انجا رو باش
8777. و ان ه
8778. مخوام ار نم
8779. نمدونم بهت بم
8780. سعم رو منم
8781. بخاطر نهبانان شب
8782. خب تبر مم
8783. راه ديهاي نيست
8784. ول انطور نست
8785. ره خب ه
8786. باد جلوشو برم
8787. خواهش منم نرو
8788. والتر استا هوس
8789. قا وست وود
8790. با انجا بشن
8791. برن بدار شو
8792. زر نظر او
8793. جن شروع شده
8794. نه اينو نو
8795. ي زن زد
8796. مشلش ي بود
8797. نبايد مشلي باشه
8798. دوباره فر ن
8799. خوب وش نيد
8800. شفت انيز نيست
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar