Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Topplista - Persisk-Svenskt Index

Lista över mest använda ord eller fraser

9201. ديه تموم شد
9202. من جا هستم
9203. ي ار ردي
9204. داري يكار ميكني
9205. بايد عجله نيم
9206. مشل تو يه
9207. شمات رو ببند
9208. روزت طور بود
9209. نه خواهش منم
9210. مشل ش نماد
9211. من اينو نفتم
9212. در ه مورد
9213. باد ار نم
9214. اوه صبر ن
9215. دستت رو بش
9216. صبر ن ببنم
9217. ه ار من
9218. از ددنتون خوشحالم
9219. اون ده بود
9220. بخواب رو زمن
9221. ورتو م ن
9222. منظورم انه ه
9223. از جا بدونم
9224. برو به در
9225. متونم مت نم
9226. هي صبر ن
9227. ي ميتونم بم
9228. تو هيي نميدوني
9229. صبر ن ي
9230. خواهش مينم نه
9231. ار تو بود
9232. جا دارم مرم
9233. اين غير ممنه
9234. ي بهت فت
9235. فهميدي ي فتم
9236. من ار ردم
9237. اون سر منه
9238. بهت فته بودم
9239. ميدوني ي ميم
9240. اينجا ي داريم
9241. حالا هر ي
9242. نه وش ن
9243. باد حرف بزنم
9244. سلام حالتون طوره
9245. ار باد بنم
9246. ه لحظه واسا
9247. بهش شلي ن
9248. شوخ م ن
9249. ي كار ميكني
9250. نه اشال نداره
9251. يه لحظه صبرن
9252. نه اشالي نداره
9253. ار من بود
9254. ميشه بس ني
9255. ي بهت فتم
9256. همونطور ه فتم
9257. اينجا ديه جاست
9258. ار من نبود
9259. بهت افتخار مينم
9260. دهنتو باز ن
9261. ره ره خوبم
9262. را اينارو ميني
9263. الان بر ميردم
9264. بيا شروع نيم
9265. ازش خوشم ماد
9266. صداي ي بود
9267. ي بهش فتي
9268. از سش برمام
9269. بهم دروغ نو
9270. تو فر من
9271. يي مم نه
9272. يزي نيست عزيزم
9273. ممنون خواهش مينم
9274. بايد حرت نيم
9275. ان ه وفته
9276. حتما شوخت رفته
9277. حالا ي ميشه
9278. حالا وش ن
9279. مي دوني را
9280. ره خيلي خوبه
9281. ببين ي اينجاست
9282. من خل متاسفم
9283. بس ن ديه
9284. ه شلي بود
9285. را انارو رد
9286. بايد يار نيم
9287. بايد يار نم
9288. يه ي شده
9289. اينجا يكار ميكني
9290. منم باهات مام
9291. اوه خواهش مينم
9292. دستم رو بير
9293. ارمون تموم شد
9294. ببخشيد دير ردم
9295. معلومه ه هست
9296. ناه بر خدا
9297. تو جا بودي
9298. ه ز ده
9299. فقط بهم بو
9300. بررد سر ارت
9301. خب حالا ي
9302. يار بايد بنم
9303. تو خوبي ره
9304. من ديه نيستم
9305. تو يار ميني
9306. تو اونو شتي
9307. نفس عميق بش
9308. معذرت م خوام
9309. خوب وش ن
9310. ره خيلي خب
9311. بزار مت نم
9312. فقط نفس بش
9313. اوه ره ره
9314. دوباره امتحان ن
9315. شنيدي ي فت
9316. اين بوي يه
9317. نه فر نمينم
9318. باور نمي نم
9319. ه حسي داره
9320. يه همين يزي
9321. روم باش باشه
9322. مخوام برم خونه
9323. فرين سر خوب
9324. تو اينارو ردي
9325. طور ش رفت
9326. نه در ذشت
9327. م دون ه
9328. حال شما طوره
9329. لطفا بس ن
9330. خوشحالم ه ميبينمت
9331. منتظر ي هستين
9332. هي روم باش
9333. خيلي خوش ذشت
9334. باهات تماس مييرم
9335. يه ناه بنداز
9336. از حرف مزن
9337. صورتت ي شده
9338. نميتونم نفس بشم
9339. دار شوخ من
9340. برم تو ارش
9341. حالت خوب مشه
9342. ي ميخواي بدوني
9343. ما باد برم
9344. من هيي نميدونم
9345. هي ه خبره
9346. با مال مل
9347. روم روم روم
9348. طوري اومدي اينجا
9349. سي خونه نيست
9350. اينار رو نن
9351. فقط وش ن
9352. يكار داري ميكني
9353. تو ند سالته
9354. ه حس داره
9355. خفه خون بر
9356. از سش برميام
9357. تو به داري
9358. ارت تموم شد
9359. يار بايد بنيم
9360. يه مشلي داريم
9361. از جا ميدونستي
9362. هي وش ن
9363. باشه صبر ن
9364. تو ه نمدون
9365. بهت ناز دارم
9366. دار دروغ م
9367. دارن ار منن
9368. يه مشلي هست
9369. ميخواي ار ني
9370. حالش خوب مشه
9371. دوم وري هستي
9372. فر خوبي نيست
9373. ره راست ميي
9374. نميتونم باور نم
9375. داره دروغ ميه
9376. تو را اينجايي
9377. خيلي قشن بود
9378. ان ده بود
9379. ه به ها
9380. اسم شما يه
9381. خب نظرت ه
9382. را اينو ميي
9383. عزيزم ي شده
9384. من يج شدم
9385. به ه وجه
9386. باشه خل خب
9387. من ه نمدونم
9388. به ي ميخندي
9389. خب ي شد
9390. ار مي ني
9391. ولش ن بره
9392. لطفا مم ن
9393. از جا اومدي
9394. مه ي شده
9395. نميتونم بهت بم
9396. تو جا ميري
9397. ه حس دار
9398. خودت فر من
9399. سلام ه خبرا
9400. منم همن طور
9401. بهش ناه ن
9402. بهم دروغ فتي
9403. م لازم دارم
9404. باهاش يار ردي
9405. ميتونم حسش نم
9406. با انجامش بدم
9407. اين ه وضعشه
9408. خب ي شده
9409. ره خوب بود
9410. سي اونجا هست
9411. ممنون به ها
9412. اونجا ي داري
9413. يه يزي هست
9414. ي ار نيم
9415. دو سه هار
9416. ميخواي يار نم
9417. هري تو بي
9418. صبح به خر
9419. تو يه دروغويي
9420. باهام تماس بير
9421. البته ه ميتوني
9422. نه ولش ن
9423. دارم وش ميدم
9424. روم باش سر
9425. انو ناه ن
9426. حواستو جمع ن
9427. خدا را شر
9428. من مشلي ندارم
9429. ارت عال بود
9430. قاي رييس جمهور
9431. ه غلط رد
9432. ز دا رد
9433. طور اومد انجا
9434. تو باد بر
9435. ممنون خواهش منم
9436. را بهم نفت
9437. مدون منظورم ه
9438. ممنون ه اومدن
9439. اين افي نيست
9440. اينو نه دار
9441. س من ي
9442. باشه مشلي نيست
9443. اون دم خوبيه
9444. خوشحالم ه اومدي
9445. به همن ساد
9446. تبري مي م
9447. شروع مي نيم
9448. جا مي ري
9449. ما ماده ايم
9450. ه ار ميني
9451. ه ز بو
9452. ذشته ها ذشته
9453. البته ه هستي
9454. روم باش مرد
9455. يز مهمي نيست
9456. از جا مدونست
9457. يار داره مينه
9458. فر نم همينطوره
9459. من سالم بود
9460. من درستش مينم
9461. ره دوست دارم
9462. ه خبره اينجا
9463. يالا به ها
9464. براي ه مدت
9465. ارتون خوب بود
9466. س حقيقت داره
9467. طور جرات ميني
9468. اسمت رو بو
9469. نميدونم يار نم
9470. بيا اينو بير
9471. خل خب برم
9472. باد داش نم
9473. از سش برما
9474. اين امان نداره
9475. خودتو نترل ن
9476. درباره ي ي
9477. منم همينو ميم
9478. مطمئنم ه همينطوره
9479. همه يز رو
9480. اين رو بير
9481. اون ش شده
9482. اينو امتحان ن
9483. ي مي بيني
9484. داشتم فر ميردم
9485. ه ي بشه
9486. فر خيلي خوبيه
9487. به ناه من
9488. ره متوجه شدم
9489. داره ار مينه
9490. ره طور مه
9491. هيي اينجا نيست
9492. ده تموم شد
9493. ارشو تموم ن
9494. من انو نفتم
9495. من نم دونم
9496. ميتونم م نم
9497. س بهم بو
9498. خوب نظرت يه
9499. ازش فاصله بير
9500. هي ه خبر
9501. ه انتظاري داشتي
9502. من بايد برردم
9503. ميدونم ي هستي
9504. منظورم ان نبود
9505. من اينارو نمينم
9506. طوري يدام ردي
9507. خيلي هيجان انيزه
9508. يي داره مياد
9509. صدام رو مشنو
9510. بهم وش ن
9511. منو وشش بده
9512. بسارش به من
9513. ه وش ن
9514. ممنون ه اومدين
9515. من ار نردم
9516. را انارو من
9517. بذار بام برون
9518. اوه بس ن
9519. ديه دير شده
9520. نه را نه
9521. البته ه دارم
9522. اين ار منه
9523. اون ي ميه
9524. من دروغ نميم
9525. داشتم شوخي ميردم
9526. اين ارو بن
9527. جاش خنده داره
9528. روم باش رفيق
9529. را كه نه
9530. ول من جاست
9531. من ه ميدونم
9532. ه مرته تو
9533. يز خاصي نيست
9534. خب نقشه يه
9535. ي هست حالا
9536. ديه مهم نيست
9537. اينطوري فر ميني
9538. ي خنده داره
9539. شنيدم ي فتي
9540. مربندت رو ببند
9541. تو دوونه ا
9542. بعد ي شد
9543. س مشل يه
9544. اونا جا رفتن
9545. ره مشلي نيست
9546. داري جدي ميي
9547. جا دارين ميرين
9548. ممنونم خواهش مينم
9549. حالت طوره خوبم
9550. اين ه اريه
9551. شماها ي هستين
9552. فقط صبر ن
9553. من ند زدم
9554. ماشينو نه دار
9555. خدا لعنت نه
9556. خوشحالم ه اينجايي
9557. ره ره ميدونم
9558. البته ه ميدونم
9559. ه غلط من
9560. از جا اومد
9561. ار مخوا بن
9562. الان ي شد
9563. بايد صحبت نيم
9564. خل بد شد
9565. تو ار من
9566. را اومد انجا
9567. ز نست عززم
9568. ه مشل دارم
9569. الان برمي ردم
9570. دست نه دارين
9571. اونو ولش ن
9572. سي اينجا هست
9573. من ازدواج ردم
9574. بر مي ردم
9575. فقط ناه ن
9576. هي يار ميني
9577. از جا اومده
9578. ي دارين ميين
9579. ه فرقي داره
9580. فرمون رو بير
9581. ره به مونم
9582. همه ز خوبه
9583. شوخي نمي نم
9584. الا الا الا
9585. بايد يداش نيم
9586. در مي نم
9587. بذار فر نم
9588. تو ي ديدي
9589. اون ه وفتيه
9590. يار ميتونم بنم
9591. خانمها و قايان
9592. از جا فهمد
9593. نران نباش عزيزم
9594. دوم ور بود
9595. س بزن بريم
9596. بريم به ها
9597. اينجا هيي نيست
9598. از ي ميترسي
9599. ي ي شده
9600. ميدوني من يم
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar