Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

övergripande på engelska

— översättning och exempelmeningar

overall

Att ligga på för hårt skadar det övergripande målet.
subdirectory_arrow_right So hammer home that impatience only hurts the overall cause.
lägg till

Exampel meningar till övergripande

Häromdan fick jag en rapport som jag hade beställt. En övergripande revision av tillståndet för landets ek onomi.
subdirectory_arrow_right A few days ago I was presented with a report I'd asked for a comprehensive audit, if you will, of our economic condition.
Det skulle i alla fall störa den övergripande planen och kanske försena den...
subdirectory_arrow_right You know, at the very least that would disrupt the overall plan... maybe delay it for...
Presidenten, jag tror vi är alltför negativa i en situation där vi faktiskt saknar kvantitativa verktyg att bedöma den övergripande framgången för det globala kriget mot terror.
subdirectory_arrow_right Mr. President, I think we're being overly negative in a situation where, indeed, we lack the metrics to judge the overall success of the global war on terror.
Charlton Hestons berömda uttalande fångar en verkligt amerikansk värdering, den övergripande viljan att försvara våra fri och rättigheter.
subdirectory_arrow_right Charlton Heston's famous declaration captures a truly American value: the overarching desire to protect our freedoms.
Så här långt observerar vi väldigt positiva effekter, med avseende på upplevelsens natur under sessionen, samt efterföljande effekter på humörsreglering, ångestkontroll, uppfattning av smärta och övergripande livskavilté för cancerpatienter.
subdirectory_arrow_right As far we're observing, very positive effects in regards to the nature of the experience during the session, and then subsequent effects on mood regulation, and anxiety control, pain perception and overall quality of life for cancer patients.
Att uppnå ett övergripande fredsavtal med den islamiska republiken är nåt som han och jag pratade om för flera år sen.
subdirectory_arrow_right Achieving a comprehensive peace agreement with the Islamic Republic was was something that he and I talked about years ago.
Visst kan jag förklara våra övergripande mål... men de kanske är för svåra att förstå för en åldrande NSA agent.
subdirectory_arrow_right I suppose I could explain our overarching goals... but this might tax the brain of an aging NSA agent.
Vi hade en övergripande plan, som nu har gett 1, 1 biljon dollar mer åt arbetare, familjer, investerare och småföretagare.
subdirectory_arrow_right We had a comprehensive plan... that, when acted has left nearly 1.1 trillion dollars... in the hands of American workers, families, investors, and small business owners.
Men är det ett stort övergripande problem på vår high school?
subdirectory_arrow_right But is it a major overarching concern in our high school? No, it is not.
Naturligtvis, historiskt sett, har social skiktning alltid ansetts vara oskälig men uppenbarligen övergripande accepterad som nu då 1% av befolkningen äger 40% av jordens rikedomar.
subdirectory_arrow_right Of course, historically, social stratification has always been deemed unfair but obviously accepted overall as now 1% of the population owns 40% of the planet's wealth.
Med samlat övergripande på lokal nivå skulle den såklart få råvaror genom det globala resurshanteringssystemet vi nyligen diskuterat där efterfrågan skapas av stadens invånare.
subdirectory_arrow_right Completely localized overall it would, of course, obtain raw materials by way of the global resource management system, just discussed with demand being generated by the population of the city itself.
Nåt övergripande.
subdirectory_arrow_right Something, like, overarching.
Att ligga på för hårt skadar det övergripande målet.
subdirectory_arrow_right So hammer home that impatience only hurts the overall cause.
Vilka är de viktigaste inslagen i den övergripande lagstiftning vi kräver?
subdirectory_arrow_right Let me hear the top-tier issues that have to be evident in the overall legislation we demand.
Militären skapade Internet som en del av en mer övergripande strategi.
subdirectory_arrow_right And the military created the Internet as part of an overall strategy.
Du behöver en övergripande översyn.
subdirectory_arrow_right I could give you some quick fixes, but you need a more comprehensive overhaul.
Övergripande.
subdirectory_arrow_right Overall.
Som Apples ekonomichef, mr Anderson hade ni det övergripande ansvaret att försäkra att företaget följde alla krav på ekonomisk rapport, stämmer det?
subdirectory_arrow_right As Apple's chief financial officer, Mr Anderson, you had overall responsibility to ensure that the company complied with all financial reporting requirements, true?
Övergripande i stora drag.
subdirectory_arrow_right Overall broadly.
Och om jag skulle gissa från dig är övergripande vibe,
subdirectory_arrow_right And if I had to guess from you're overall vibe,
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar