Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

efterföljande på engelska

— översättning och exempelmeningar

subsequent

Efterföljande placeringar utplånar det själsliga livet och bör radiera utåt.
subdirectory_arrow_right The subsequent placings extinguish spiritual life and should radiate outward.
lägg till

Exampel meningar till efterföljande

Ett förhör i senaten har för vana... att katapultera ut alla inblandade inför publikens ögon... med efterföljande effekt på ens karriär.
subdirectory_arrow_right A senatorial hearing has a way of catapulting everyone involved into the public eye with a subsequent effect on one's career.
Vid tillämpningen av detta och efterföljande samtal heter jag...
subdirectory_arrow_right For the purpose of this, and subsequent conversations... my name is...
Efterföljande placeringar utplånar det själsliga livet och bör radiera utåt.
subdirectory_arrow_right The subsequent placings extinguish spiritual life and should radiate outward.
Jag hänvisar till mina utbildningar 2 mars 1935 och efterföljande bokstäverna i...
subdirectory_arrow_right I refer to my educations of 2 of March of 1935 and subsequent letters of...
Jag har också fått begrunda att ett beslut att bevilja asyl med Q: s efterföljande självmord kan få svåra följder för kontinuumet.
subdirectory_arrow_right I've also had to consider that a decision to grant asylum, and the subsequent suicide of a Q, might have a significant impact on the Continuum.
När våldsamma animerade filmer förklarades olagliga i början av 2000-talet, frigjorde de efterföljande idealiserade och godhjärtade tecknade figurerna en mänsklig ondskefullhet, och en motriktad social polaritet blev...
subdirectory_arrow_right When violent animation was banned by statutory law at the beginning of the 21st century, the subsequent idealised and seemingly benign cartoon creatures unharnessed a human malevolence, and a reverse social polarity was...
För egen del, de som dör under min kniv eller av efterföljande infektioner...
subdirectory_arrow_right For my own part, those who die under my knife, or from some subsequent infection...
Om, och jag säger om, detta hände din bror så kan det förklara det efterföljande självmordet.
subdirectory_arrow_right If, and I do say if, this happened to your brother then it might account for the subsequent suicide.
Rätt så nyligen, har Asgard flottan varit upptagna med kriget mot replicatorerna och efterföljande omlokalisering av vårt folk.
subdirectory_arrow_right Most recently, the Asgard fleet has been distracted by the war with the replicators and the subsequent relocation of our people.
Och alla dina efterföljande symptom kom efter att ha ätit mat från dem.
subdirectory_arrow_right And all your subsequent symptoms came from ingesting food prepared in it.
Kungen av England och Katarina av Aragonien och hans efterföljande vigsel som jag förklarar ogiltigt.
subdirectory_arrow_right Peter, I do solemnly condemn the separation of the king of England from Katherine of Aragon, and his subsequent secret marriage, which I declare null and void.
Efterföljande fordon i konvojen kommer att svänga av vid nästa avfart.
subdirectory_arrow_right Affirmative. The follow vehicles in the convoy are getting off at the next exit, and will be doubling back.
Hennes neurotest var normalt. Inga efterföljande anfall.
subdirectory_arrow_right Her neuro exam was normal, no subsequent seizures.
Jag kommer att vinna den här handen och varje efterföljande hand vi spelar, i det oändliga.
subdirectory_arrow_right I will win this hand and every subsequent hand we play ad infinitum.
Så här långt observerar vi väldigt positiva effekter, med avseende på upplevelsens natur under sessionen, samt efterföljande effekter på humörsreglering, ångestkontroll, uppfattning av smärta och övergripande livskavilté för cancerpatienter.
subdirectory_arrow_right As far we're observing, very positive effects in regards to the nature of the experience during the session, and then subsequent effects on mood regulation, and anxiety control, pain perception and overall quality of life for cancer patients.
Vi tror att dessa brott är kopplade till efterföljande mord på Dani Lane Craig Lane, Emily Hammond och en av de våra, DCI Ronnie Holland.
subdirectory_arrow_right We believe that these crimes were connected to the subsequent murders of Dani Lane, Craig Lane, Emily Hammond and one of our own, DCI Ronnie Holland.
Efterföljande tester
subdirectory_arrow_right Subsequent tests...
Universitetets ledning ska tillsätta en utredning av de festansvariga och av de efterföljande kravallerna.
subdirectory_arrow_right School officials released a statement claiming that an investigation... into those responsible for the party... and subsequent riot is underway.
Vi har ett efterföljande på central bron, söderut, en silverfärgad Volvo.
subdirectory_arrow_right We have a following in Central bridge, south, a silver Volvo.
Den tynade bara bort när den ansvarige arbetsledaren Calvin Barnes fått en hjärtattack och en efterföljande anoxisk hjärnskada.
subdirectory_arrow_right It simply withered on the vine when the supervisor in charge, Calvin Barnes, suffered a heart attack, and subsequent anoxic brain injury. He took early retirement.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar