Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

efterfrågan på engelska

— översättning och exempelmeningar

demand

Efterfrågan har ökat med 30-40 procent.
subdirectory_arrow_right Demand is up 30, 40 percent.

market

Efterfrågan på utbildade tekniker ökar.
subdirectory_arrow_right There's a growing market for qualified technicians. What about that?
lägg till

Exampel meningar till efterfrågan

Men efterfrågan är liten. Fyllda lager, för ingen blir biten.
subdirectory_arrow_right But demand is small now, supplies are replete because no one is getting bitten.
Hon såg gärna lite hysteri för att öka efterfrågan.
subdirectory_arrow_right So she wouldn't be adverse to a little hysteria to create demand.
Ta bort efterfrågan för att stoppa tillgången.
subdirectory_arrow_right Cut off demand to stop supply.
Tillgång och efterfrågan.
subdirectory_arrow_right Supply and demand.
Intresset för Frankrike efterfrågan... upplösningen av vårt äktenskap.
subdirectory_arrow_right The interest of France demand... the dissolution of our marriage.
Efterfrågan på trädbiIder är minimal.
subdirectory_arrow_right You'd be amazed how small the demand is for pictures of trees.
Ingen efterfrågan.
subdirectory_arrow_right Not enough demand.
Som ni ser är efterfrågan stor om man marknadsför sig aggressivt.
subdirectory_arrow_right Now, as you can clearly see, there is a huge potential demand, given the implementation of aggressive marketing.
När en liten prisförändring skapar en stor förändring i efterfrågan, då är efterfrågan elastisk, men vissa produkter är oelastiska. Det betyder att prisförändringar inte påverkar efterfrågan.
subdirectory_arrow_right When a small change in price creates a large change in demand, then demand is said to be elastic, but some products are inelastic, meaning, a change in price does not affect demand.
Det är viktigt att ni medborgare anmäler allt misstänkt och alla som verkar misstänkta. Därför att det är så enkelt att om efterfrågan inte fanns så skulle dessa blodsugare inte ha någon marknad.
subdirectory_arrow_right It's important you as citizens continue to report all suspicious activity and individuals for, simply put, if there were no demand in our society there would be no market for these leeches to exploit.
Kontrollerar man tillgången hålls efterfrågan uppe.
subdirectory_arrow_right Supply and demand. You control the supply, and you keep the demand high. Agreed.
De måste känna igen att den globala efterfrågan på deras produkt växer i en takt som inte ens de förstår, och de håller inte jämna steg med produktionen Så att efterfrågan överstiger utbudet.
subdirectory_arrow_right They have to recognize that the worldwide demand for their product is expanding at a rate that even they don't understand, and they're not keeping up with the production so that the demand is outstripping supply.
Det finns en stor efterfrågan på onormala. En efterfrågan som jag inte kan fylla.
subdirectory_arrow_right There is a huge demand for abnormals out there, a demand I find myself unable to fill.
Efterfrågan på hästar är liten på svarta marknaden för magidjur.
subdirectory_arrow_right There is a black market for exotics. But the demand for horses is slim.
Du vet, när folk sätter ut varor till salu, utbudet och andra personer som köper dem efterfrågan och så vidare hur får vi utbudet att motsvara efterfrågan eller efterfrågan att motsvara utbud?
subdirectory_arrow_right You know, when people put out goods for sale the supply and other people buy them the demand and so forth how do we have supply equaling demand or demand equaling supply?
Så du kan se: det fanns inneboende rasism inbyggt där det fanns en inneboende livsblindhet för att döda otaliga barn och han tänkte: det där är den Osynliga Handen som gör att tillgång möter efterfrågan och efterfrågan möter tillgång.
subdirectory_arrow_right So you can see: there was inherent racism built-in here there was an inherent life blindness to kill innumerable children and he thought: 'that's the Invisible Hand making supply meet demand and demand meet supply.'
Människor beskriver sina behov, efterfrågan är fastställd och produktionen börjar baserat på den efterfrågan.
subdirectory_arrow_right People describe their needs, demand is assessed and production begins based on that demand.
Och eftersom nivån av efterfrågan på olika varor kommer variera naturligt och ändras i olika områden behöver vi skapa ett system som kontrollerar både efterfrågan och distribution.
subdirectory_arrow_right And since the level of demand of different goods will naturally fluctuate and change around different regions we need to create a Demand / Distribution Tracking System
Efterfrågan och priset ökar, som på lyxmarknaden.
subdirectory_arrow_right Securing their investment. So demand increases, as does the price. Like on the luxury market:
Så länge marknaden finns kommer de som tillmötesgår efterfrågan att finnas.
subdirectory_arrow_right As long as the market exists And it will always exist. There will be people willing to meet the demand.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar