Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

eka på engelska

— översättning och exempelmeningar

rowing boat

Du vet en eka...
subdirectory_arrow_right You know a rowing boat?

echo

Ert namn ska eka bland bergen.
subdirectory_arrow_right The mountains will echo your name.
lägg till

Exampel meningar till eka

Det ligger en eka nere på botten.
subdirectory_arrow_right Look, down there is a rowboat.
Ert namn ska eka bland bergen.
subdirectory_arrow_right The mountains will echo your name.
Röken av brinnande byar skulle skymma himlen... och de döendes rop eka mellan bergen.
subdirectory_arrow_right That the Beast would come to our world, the world of Krull... and his Black Fortress would be seen in the land... that the smoke of burning villages would darken the sky... and the cries of the dying echo through deserted valleys.
Varje spädbarn som gråter när du närmar dig... varje kvinna som utropar, Gud, vad är det för något... skall eka i dina felfria öron.
subdirectory_arrow_right Every babe that weeps at your approach... every woman who cries out, God, what is that thing... will echo in your perfect ears.
Sama ödesdigra kväll hörde vi Romans opera eka genom huset för första och sista gången.
subdirectory_arrow_right That same terrible night, we heard Roman's opera echoing through the house for the first and the last time.
Låt hans rop på nåd eka i korridorerna
subdirectory_arrow_right Let his pleas for mercy echo through the corridors
Den orsakade kaos och omstörtning. För även om han var död fortsatte hans krav om frihet och individualism att eka i öronen på dem som trodde på hans läror, jag bland dem.
subdirectory_arrow_right It caused chaos and upheaval... because even though he was gone, his calls for freedom and individualism continued to echo in the ears of those who believed in his teachings... myself among them.
Ja, stara män efterlämnar ett eka...
subdirectory_arrow_right Great men often leave an echo.
Och om du inte hör meddelandet eka kommer det att begravas i en avgrund.
subdirectory_arrow_right And if you don't feel the message echoing, it will be buried in abyss.
Trots att jag inte kan förutspå framtiden kommer konsekvenserna av natten att eka genom korridorerna hos mäktiga pakter i många år framöver.
subdirectory_arrow_right Though I cannot predict the future the consequences of tonight will reverberate through the halls of both great covens for many years to come.
Om där är en eka och den håller på att sjunka och båten är bunden vid en sten måste man få loss båten från stenen och rädda båten även om stenen sjunker
subdirectory_arrow_right If there's a rowboat and it's sinking and the rowboat is tied to a rock you have to disconnect the rowboat from the rock and save the rowboat even though the rock is sinking
Vi frågar oss om våra handlingar kommer att eka genom historien.
subdirectory_arrow_right And so we ask: ¿Our actions reverberate through the centuries?
Övergreppen som skedde här kommer för alltid eka mellan dessa väggar.
subdirectory_arrow_right The atrocities committed here will echo forever inside those walls.
Din myt kommer att eka i tusentals år.
subdirectory_arrow_right Your myth to echo for a thousand years.
Det sägs, att om du lyssnar tillräckligt noga, så kan du höra fångarnas plågoskrik eka genom åren.
subdirectory_arrow_right It's said that if you listen carefully enough, you can hear the cries of the prisoners' torment echoing across the years.
När de börjar spela fjärilsropet här nere, kommer det att eka.
subdirectory_arrow_right Well, when they start blasting the lepidoptera call down here, it's going to echo like mad off these walls.
Och att jag mister nån som jag har hållit av sen första gången jag hörde hans skrik eka genom det här huset.
subdirectory_arrow_right And it also means losing someone that I have cared for since I first heard his cries echo through this house.
Att eka över vidderna.
subdirectory_arrow_right To echo through the vast
Vi dör blödandes från 100 sår, med pilar i våra halsar och spjut i våra tarmar. Men vårt krigsrop kommer att eka genom evigheten.
subdirectory_arrow_right We die bleeding from 100 wounds with arrows in our necks and spears in our guts, but our war cries will echo through eternity.
Du vet en eka...
subdirectory_arrow_right You know a rowing boat?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar