Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

emedan på engelska

— översättning och exempelmeningar

for
lägg till

Exampel meningar till emedan

De barn som hon föder i Sibirien ska räknas som bruksbönder... De ska inte ha rätt att ärva egendom eller bära faderns efternamn, emedan de likställs med livegna.
subdirectory_arrow_right Children that may be begotten in Siberia will be enlisted as factory peasants... with no right of inheriting either the property or name of their father, for they will be registered as serfs.
Han sa att jag varken var borgare eller fjant att jag för länge sedan slutat med blöjor emedan Kasherevs texter var sämre än sådana förolämpningar.
subdirectory_arrow_right He said his daughter was neither bourgeois nor a twit and had been out of diapers for years while Kasharev's writing was below the contents of those garments.
Mitt namn, du dyra helgon, hatar jag, emedan det är fiende till dig;
subdirectory_arrow_right My name, dear saint, is hateful to myself, because it is an enemy to thee.
De 3 sammanbundna stater bildar kärnan till den globala regeringen emedan Förenta nationen skulle fungera som en världsreglerare och genomdrivande organ för subregionerna i tredje världen.
subdirectory_arrow_right The 3 interlocking superstates form the core of the Global Government while the United Nations would serve as a world regulatory and enforcement body over the 3rd world subregions.
Att ha ett två klassers samhälle var underklassen är tvingade att leva som slavar i mycket små nerstängda städer, emedan eliten njuter av landet på jorden, och utvecklas till supermänniskor med hjälp av implementerbara teknologier,
subdirectory_arrow_right To have a two class system where the underclass are forced to live as slaves in tiny enclosed cities, while the elite enjoy the land of the Earth, evolve into superhumans with the aid of implantable technologies,
Emedan Bilderberg gruppen var 100% framgångsrika 2008 att hålla deras namn dolda från konventionella massmedia, lyckades de inte så väl när det kom till den exploderande oberoende pressen.
subdirectory_arrow_right While the Bilderberg Group was 100% successful in 2008 at keeping their name out of the mainstream media, they did not fare as well when it came to the exploding independent press.
De primära valen tjänade som som en stor skenmanöver emedan den verkliga framtid av nationen fastställdes bakom stängda dörrar.
subdirectory_arrow_right The election primaries served as a great diversion while the true future course of the nation was being set behind closed doors.
Snälla hör vår bön, herre emedan vi samlas i ditt namn.
subdirectory_arrow_right Please hear our prayer, lord as we gather in your name.
Det är svårt att tro att en som är van vid maskinen, plötsligt skulle falla in i den, emedan det är mycket enkelt att bli knuffad.
subdirectory_arrow_right It's difficult to believe that an experienced operator would suddenly fall in, whereas it's very easy indeed for him to be pushed.
Emedan det har behagat Gud allsmäktig att ur denna värld hädankalla vår avsomnade broders själ så överlämnar vi nu hans kropp åt jordens sköte aska till aska, stoft till stoft förväntande uppståndelsen på den yttersta dagen.
subdirectory_arrow_right For as much as it hath pleased Almighty God of his great mercy to take unto himself the soul of our dear brother, here departed, we therefore commit his body to the ground. Earth to earth... ashes to ashes, dust to dust. In sure and certain hope of the Resurrection.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar