Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

mängd på engelska

— översättning och exempelmeningar

number

Vi är sårbara för en mängd saker.
subdirectory_arrow_right We're vulnerable to any number of things.

amount

Vi använder bara en liten mängd.
subdirectory_arrow_right We'd only use a small amount.

multitude

En mängd gåvor från trubbskallarnas civilisation.
subdirectory_arrow_right A multitude of gifts from the blunt skulls.
lägg till

Exampel meningar till mängd

Det låter skumt men det kan finnas en mängd förklaringar.
subdirectory_arrow_right I admit it all has a mysterious sound. It could be any number of things.
För oss räcker en liten mängd för att förlänga våra liv mycket men dom konsumerar otroliga kvantiteter.
subdirectory_arrow_right For us, a small amount is enough to greatly extend our lives but they consume tremendous quantities.
Jag får in en mängd nödrop.
subdirectory_arrow_right Forgive me, Doctor. I'm receiving a number of distress calls.
Det vi då här konfronteras med i en öppen diskussion, som skall hjälpa oss i de val vi måste göra är vad vi ska göra för att handskas med den ofantliga mängd judar som nu översvämmar oss.
subdirectory_arrow_right What, then, confronts us here in open discussion, which will inform the choices we must make is what to do to deal with this staggering number of Jews overwhelming us.
En stor mängd judar fick reda på att Jesus var där, och de kom dit inte bara för hans skull utan också för att få se Lasaros, som han hade uppväckt från de döda.
subdirectory_arrow_right A large number of people heard that Jesus was in Bethany... so they went there, not only because of Jesus, but also to see Lazarus... whom Jesus had raised from death.
Vi är sårbara för en mängd saker.
subdirectory_arrow_right We're vulnerable to any number of things.
Det här är en enorm mängd proviant... men ni köper förstås för vuxna karlar.
subdirectory_arrow_right Yes, sir. This is a tremendous number of provisions, Captain. But, of course, you're buying for full-grown men.
I varje given mängd data, finns det oändligt många möjliga antaganden och slutsatser, faktiskt ett ännu större antal oändliga slutsatser.
subdirectory_arrow_right Any given data set, there are an infinite number of possible hypothesis and conclusions, an even great number of infinite conclusions.
Mina farföräldrar lämnade mig en stor mängd garderober.
subdirectory_arrow_right Oh my god ! my grandparents left me a large number of armoires.
Fel person kunde ha fått dessa detaljer på en mängd sätt.
subdirectory_arrow_right The wrong person could've gotten these details any number of ways.
Vi får bara en begränsad mängd som måste... ges till tätbefolkade områden.
subdirectory_arrow_right We're only getting a limited amount and we have to cover the highest population centers.
Ovan trädtopparna ses helikoptrar en mängd helikoptrar, kretsa i luften över Victor Verster-fängelset.
subdirectory_arrow_right Quite a number of helicopters circling above the Victor Verster Prison. Excitement in the crowd, movement...
Tack vare fångarnas förhalnings taktik blev bara en mycket liten mängd dollarsedlar tryckta.
subdirectory_arrow_right Thanks to the inmates ' delaying tactics only a very small number of dollars was produced.
Pacifika krabbor, havsanemoner, några nummer av ett urval av sjöstjärnor, vi kommer hitta havsrackarungar, med en mängd av sardiner och makrill.
subdirectory_arrow_right Pacific crab, sea anemones, any number of a variety of starfish, we'll find sea urchin, along with a host of sardines and mackerel.
Det kan orsakas av en mängd olika saker.
subdirectory_arrow_right It can be caused by any number of things.
Mitt kontor är involverad i en mängd känsliga projekt... Kan du berätta för honom annars klöser jag ut dina ögon.
subdirectory_arrow_right Sheriff, my office is involved in a number of sensitive projects... listen to me, would you tell him, or I swear to God, I'll claw your eyes out.
Det tar 7 gånger så många truckar att lasta samma mängd...
subdirectory_arrow_right It takes seven times the number of trucks To ship the same number of...
Jag tror att en mängd saker står i vägen för en lycklig förening mellan dig och Lady Vivian.
subdirectory_arrow_right I think a number of things stand in the way of a happy union between you and Lady Vivian.
John upplevde en mängd störmoment och jag hjälpte honom.
subdirectory_arrow_right Well, John had any number of vexations, and I helped him in several ways.
'Jag tror att för att köra mycket snabbt runt en krets ' kräver en enorm mängd självkontroll 'eftersom gränsen för att köra mycket snabbt och går över gränsen ' tar en enorm mängd koncentration '
subdirectory_arrow_right 'I think that to drive very fast round a circuit 'requires a tremendous amount of self control 'because the limit of driving very fast and going over the limit 'takes a tremendous amount of concentration.'
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar