Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

samhälle på engelska

— översättning och exempelmeningar

community

I ett samhälle med 1400 invånare fanns endast 29 efternamn.
subdirectory_arrow_right In a community of 1400 I found just 29 last names.

place

Den här tekniken hör inte hemma i vårt samhälle.
subdirectory_arrow_right This technology had no place in our society.

society

Du överskatta charmen i ert samhälle.
subdirectory_arrow_right You overestimate the charm of your society.
lägg till

Exampel meningar till samhälle

Brandkåren har upptäckt att branden verkat starta vid kolonin... ett experimentellt levnads samhälle... grundat av författaren och beteende experten, Dr. George Waggner.
subdirectory_arrow_right Firefighters have discovered the blaze seems to have started at the Colony... an experimental living community... founded by author and behavior expert, Dr. George Waggner.
Ordet betyder samhälle, men kan även stå för by eller världen.
subdirectory_arrow_right The word only means community. But it could stand for village or the world.
I ett fritt samhälle, ett kapitalistiskt, demokratiskt samhälle... förändras saker och ting.
subdirectory_arrow_right In a free society, in a capitalistic, democratic society... things do change.
Japan har i långa tider varit ett ganska tättbefolkat samhälle ett samhälle som ständigt påtvingats spänningar.
subdirectory_arrow_right For a long time, Japan has been a populous society a society constantly being forced into tension.
Ett kultiverat samhälle har regler, en överenskommelse på tid och plats.
subdirectory_arrow_right Polite society has a protocol, an agreed-upon time and place, you make plans.
Varje samhälle har marginalinvånare, och varje samhälle fruktar sina marginalinvånare.
subdirectory_arrow_right Every society has its fringe dwellers, and every society fears its fringe dwellers.
Som ni vet skapar Collier ett eget samhälle i Löftets stad vilket ökar klyftan mellan de med förmågor och de utan dem.
subdirectory_arrow_right As you all know, Jordan Collier is creating his own separate society in a place that he calls Promise City, further widening the divide between people with abilities and people without.
Flottan som anländer till Jorden kommer inte att spegla koloniernas samhälle.
subdirectory_arrow_right The fleet that arrives at Earth will not represent Colonial society at all.
Trots de underliga händelser som upprört byn såg vi oss själva förenade i tron att livet i vårt samhälle var Guds vilja och värt att leva... Kristi kropp som bröd och vin.
subdirectory_arrow_right Despite the strange events that had unsettled the village, we thought of ourselves as united in the belief that life in our community was God's will, and worth living... Christ's body as bread and as wine.
Men vi uppfattade budskapet som att om det är fel att förfölja hetero sexuella i ett homosexuellt samhälle så är det lika fel att förfölja homosexuella i vårt samhälle.
subdirectory_arrow_right From our point of view, the message of the story was that if it inappropriate to persecute a heterosexual in a homosexual society, than it is equally inappropriate to persecute a homosexual in our society.
Ett samhälle som hänförs till denna modell, är ett samhälle som kommer att fördömma de tillstånd av medvetande, som inte har någonting att göra med den alerta, problemlösande mentaliteten.
subdirectory_arrow_right A society that subscribes to that a model is a society that is going to condamn the states of consciousness that have nothing to do with the enlight problem-solving mentality.
I dagens samhälle hör du sällan någon prata om framstegen i sitt land eller samhälle baserat på deras fysiska välmående, lyckotillstånd, tillit eller social stabilitet.
subdirectory_arrow_right In society today, you seldom hear anyone speak of the progress of their country or society in terms of their physical well-being, state of happiness, trust or social stability.
Faktum är att stommen i ett samhälle är de värderingar som upprätthåller dess verksamhet och vårt samhälle, så som det ser ut nu kan bara fungera ifall våra värderingar upprätthåller den överdrivna konsumtion som det behöver för att upprätthålla marknadssystemet.
subdirectory_arrow_right The fact is, the foundation of any society are the values that support its operation and our society, as it exists can only operate if our values support the conspicuous consumption it requires to continue the market system.
Vapen har ingen plats i ett civiliserat samhälle, sir.
subdirectory_arrow_right A fine weapon. Guns have no place in a civilized society, sir.
Du kan lägga dig ner och ge upp, ropa ve och förbannelse över det orättvisa i alltihop, eller följa med mig och hitta någon annanstans att leva, en plats där vi kan bygga det samhälle vi hoppades finna här.
subdirectory_arrow_right You can lie down and quit, curse God at the unfairness of it all, or you can come with me find another place to live, a place where we can build the community that we hoped to find here.
Det är en härlig känsla att se patrioter ta plats i vårt samhälle.
subdirectory_arrow_right It's a great feeling to see Patriots take their places in our society.
Du kommer från ett sjukt samhälle. Då är du mindre intresserad av det vackra här än vapnen som försvarar gränsen.
subdirectory_arrow_right Come in here from a sick, violent society, it's only natural that you'd be less interested in the beauty of our community than in the guns we use to protect the borders.
Så när ni kan ta er plats ute i världen och ute i vårt samhälle kan man lita till er.
subdirectory_arrow_right So when you can take your place... out in the world, and out in society, and out in our community... you can be depended on.
Ett säkert samhälle är ett produktivt samhälle.
subdirectory_arrow_right A secure community is a productive community.
Ni har valts ut till att leva i ett speciellt samhälle. Ett samhälle som inte är en del av den värld ni känner. En väldigt annorlunda värld.
subdirectory_arrow_right You were chosen to be part of a special community, a community that is not part of the world you once knew but rather a very different world, a world where Abbies thrive, rule.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar